Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

[2011-01-12] Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret och för blandfonder och obligationsfonder uppgick nettosparandet till 37 respektive 23 miljarder.

Penningmarknadsfonder uppvisade däremot ett nettoutflöde på 16 miljarder kronor. Räknar man bort avsättningarna till premiepensionen under december är blandfonder den fondtypen med störst nettoinflöden under helåret. Det visar Fondbolagens förenings årssammanställning av fondsparandet i Sverige.

Den totala fondförmögenheten uppgick till 1 964 miljarder kronor vid utgången av år 2010. Det utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts.

Under december månad nettosparades 28 miljarder kronor i fonder, vilket motsvarar det belopp som de årliga avsättningarna till premiepensionen utgjorde. Det innebär att insättningarna exklusive premiepensionsavsättningarna var ungefär lika stora som uttagen i december. Exklusive premiepensionen nettosparades 8 miljarder i aktiefonder under månaden medan nettouttag gjordes från räntefonder, såväl från obligationsfonder som från penningmarknadsfonder.

Nettosparande i fonder, mdkr

"Även 2010 blev ett år med mycket starkt nysparande i fonder. Det gäller särskilt årets första månader, medan nysparandet exklusive premiepensionen har mattats under de sista månaderna. En förklaring är den kraftiga börsuppgången under hösten och den goda svenska ekonomin som ger framtidsförväntningar. I sådana tider brukar nysparandet minska, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

”Sverigefonder har haft en mycket hög avkastning under 2010, vilket också kan noteras vid långsiktiga jämförelser med fondtyper på andra aktiemarknader. Det stora intresset för blandfonder under 2010 visar också att fondspararna är medvetna om värdet av riskspridning. ”

Helåret 2010

Den återhämtning, både vad gäller nysparandet och värdeutvecklingen i fonder, som präglade 2009 höll i sig under 2010. Aktiefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 8,4 procent under det senaste året och Sverigefonder ökade i genomsnitt med 25 procent. Aktiemarknadsutvecklingen var dock svängig vilket kan förklara det stora intresset för blandfonder och obligationsfonder under 2010.

Nettoinflödet i fonder under 2010 uppgick till 86 miljarder kronor. Den största andelen av sparandet, 47 mdkr, gick till aktiefonder följt av blandfonder och obligationsfonder, 37 respektive 23 mdkr. Däremot uppvisade penningmarknadsfonder och hedgefonder nettouttag på 16 respektive 5 miljarder kronor.

Sedan december 2008 har det totala nettosparandet i fonder varit negativt endast under en månad, maj 2010, då världens aktiemarknader präglades av stor oro. Detta innebär alltså att nettosparandet i fonder varit positivt 24 av de 25 senaste månaderna. Under 2010 låg fondsparandet på en något högre nivå under årets första hälft medan den största delen av fondernas värdeökning kan härledas till det andra halvåret.

Diagram 1: Nettosparandet i fonder 2010, mdkr

Nettosparande i fonder, mdkr

Aktiefonder 2010

Av de 47 miljarder som nettosparats i aktiefonder under 2010 dominerade insättningarna i globalfonder (14 mdkr) och Sverigefonder (13 mdkr). Även placeringar på ”Andra marknader” (t ex BRIC, Latinamerika och Afrika) var populära under året (11 mdkr). För globalfonder kan det vara värt att notera att nettoinflödet nästan uteslutande berodde på premiepensionsavsättningen i december på 11 mdkr. De största uttagen under året uppvisade ”Sverige & Global-fonder ” (-6 mdkr) som i huvudsak består av före detta allemansfonder samt Europafonder (-5 mdkr) vilka påverkats negativt av den finansiella oron i Sydeuropa. Av årets nettoinsättningar i aktiefonder utgjorde placeringar i indexfonder hela 14 miljarder, motsvarande 30 procent av nettoinsättningarna. Det är anmärkningsvärt med tanke på att indexfondernas förmögenhet endast utgör 8 procent av det totala kapitalet placerat i aktiefonder.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder, mkr 

Avkastning

Under 2010 har den uppgång på aktiemarknaden som präglade 2009 hållit i sig på många av världens börser. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder med 8,4 procent. Blandfonder uppvisade en genomsnittlig avkastning på 0,8 procent och för obligationsfonder och penningmarknadsfonder var avkastningen i genomsnitt 3 respektive 0,6 procent.

Genomsnittlig avkastning för olika fondtyper, % 

Källa: Morningstar Fondindex. (Avkastning för fonder visas alltid efter att avgifterna är bortdragna)

Stockholmsbörsen har i ett internationellt perspektiv stått mycket stark med en uppgång, inklusive utdelningar, på närmare 27 procent. Detta kan jämföras med världsindex (MSCI World) som steg med 10 procent räknat i USD och endast 3 procent om utvecklingen beräknas i SEK.

Genomsnittlig avkastning för olika aktiefonder, % 

Källa: Morningstar Fondindex (Avkastning för fonder visas alltid efter att avgifterna är bortdragna)

I och med den starka utvecklingen på Stockholmsbörsen tillhör Sverigefonder de fondkategorier som utvecklats bäst under 2010. Andra marknader som också utvecklats väl under året är Norden samt tillväxtmarknader (Latinamerika och Östeuropa). Betydligt blygsammare har utvecklingen varit för Globalfonder och Europafonder. Globalfonder uppvisade en genomsnittlig avkastning på 4 procent och för Europafonder var utvecklingen marginellt positiv. I första hand tyngdes Europafonderna av den finansiella kris som många Sydeuropeiska länder fått utstå under 2010.    

Av diagrammet nedan framgår ett tydligt samband mellan den månatliga börsutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder under 2010. Under samtliga månader med positiv utveckling på Stockholmsbörsen har aktiefonder uppvisat nettoinflöden. Under de tre månaderna då värdet på Stockholmsbörsen har fallit har aktiefonder uppvisat nettouttag.          

Diagram 2: Nettosparandet i aktiefonder exkl. premiepensionen och Stockholmsbörsens utveckling

Nettosparandet i aktiefonder exkl. premiepensionen och Stockholmsbörsens utveckling 

Nettosparandet 2010 jämfört med tidigare år

Under 2010 nettosparades 86 miljarder kronor i fonder. Detta utgör, tillsammans med det rekordhöga nettosparandet under 2009, en rejäl återhämtning efter det låga nettosparandet under åren 2007 och 2008.     

Diagram 3: Nettosparandet i fonder 1994-2010, mdkr[1]

Nettosparandet i fonder 1994-2010, mdkr

Fondförmögenheten

Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgick vid utgången av år 2010 till 1 964 miljarder kronor, vilket utgör den högsta fondförmögenheten som hittills uppmätts. Av det totala fondkapitalet är närmare 1 200 miljarder placerade i aktiefonder.

Fondförmögenhet, mdkr 


[1] From år 2006 ingår årlig avsättning till premiepensionen även för fondbolag som inte är medlemmar i Fondbolagens förening.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening

08-506 988 08

>>Till Statistiken 

Därför bör du ge din premiepension en halvtimme om året: www.fondkollen.se

Fondbolagens förenings statistik är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Månadsstatistiken över fondsparandet i Sverige omfattar statistik över nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen. Dessutom ingår fondförmögenhet för samtliga fonder i premiepensionssystemet samt nettoflöden för dessa den månad då avsättningarna till premiepensionen görs.

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Investment Managers, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

Skriv ut Tipsa om den här sidan