Årsrapport:
Så blev fondåret 2011

[2012-01-10] Nysparandet i fonder 2011 slutade på plus, tack vare avsättningar till premiepensionen under december. Den finansiella oron präglade i princip hela 2011 och inverkade kraftfullt på nettosparandet i fonder. Aktiefonder hade stora nettoutflöden medan framförallt penningmarknadsfonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av 2011 till
1 819 miljarder kronor. Detta innebär en minskning av förmögenheten med 145 miljarder under året, vilket förklaras av den svaga utvecklingen på aktiemarknaden. Det framgår av Fondbolagens förenings årsrapport.

I december nettosparades 23,7 miljarder kronor i fonder, vilket resulterade i ett nettosparande på totalt 16 miljarder kronor under helåret. Det stora inflödet i december förklaras av den årliga avsättningen till premiepensionen, som uppgick till motsvarande 30 mdkr. Exkluderas denna var det övriga nettosparandet i fonder negativt såväl i december som för helåret 2011.

Nettosparandet i fonder 2011 

Den största delen av premiepensionsavsättningarna tillföll aktiefonder, som trots detta uppvisade ett nettoutflöde för helåret på 53,5 mdkr. I stället valde fondspararna under 2011 penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och blandfonder. Dessa fondtyper noterade nettoinflöden på 35,5 respektive 29,2 mdkr under 2011. Även obligationsfonder uppvisade nettoinsättningar på 4,3 mdkr.  

”2011 var ett händelserikt år där eurokris och skuldproblem i Europa bidrog till ett dystert resultat på börsen. Även om oron ännu inte är över så kan det vara på sin plats att påminna om att aktier och aktiefonder handlar om långsiktiga placeringar och efter nedgång kommer alltid en uppgång. Vi kommer också minnas 2011 för strävan efter demokrati i norra Afrika och Mellanöstern, vilket kan ge nya tillväxtmarknader och minskad fattigdom i dessa regioner”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.     

 ”Ja, fondsparande berörs i dag av vad som sker över hela världen. Riskspridning är viktigt att tänka på, vilket fondsparare kan få genom investeringar i olika typer av fonder. Regelbundet sparande ger dessutom riskspridning i tid.”

Nettosparandet i fonder 2011, mdkr
Nettosparande i fonder 2011 per månad
 

Det totala nysparandet i fonder på 16 mdkr under 2011 är, jämfört med tidigare år, mycket lågt. Bortsett från krisåret 2008 är nettoinflödet 2011 faktiskt det lägsta sedan 1996. Exkluderas dessutom premiepensionsavsättningarna, utgör 2011 det näst sämsta året, sett till nysparande, sedan statistiken började sammanställas 1994.       

 Nettosparandet i fonder 1994-2011, mdkr[1]
Nettosparande i fonder 1994-2011

Finansiell oro präglade spararnas beteende 2011

Såväl finansiell som politisk oro präglade hela 2011 och utvecklingen på världens aktiemarknader var mycket volatil. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under året med närmare 14 procent.

Detta bidrog i hög grad till det mycket svaga nettosparandet i aktiefonder. Under året nettouttogs totalt 53,5 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondkategorier noterade nettoutflöden. Störst var nettoutflödena från Sverigefonder och Östeuropafonder, 22,5 respektive 12,1 mdkr. Även fonder som placerar både i Sverige och globalt uppvisade stora utflöden under året.

Endast Globalfonder, Nordamerikafonder och Japanfonder uppvisade nettoinsättningar under 2011. För globalfonder utgjordes nettoinflödet i sin helhet av premiepensionsavsättningar i december, medan Nordamerika fonder hade nettoinflöden under de flesta månaderna 2011.

Trots de stora utflödena ur aktiefonder generellt under året, uppvisade passivt förvaltade aktiefonder (indexfonder) ett nettoinflöde under 2011 på 5,5 miljarder kronor.

Nettosparande i aktiefonder 2011 

Källa: Fondbolagens förening samt Morningstar fondindex

Av diagrammet nedan framgår att det föreligger ett visst samband mellan den månatliga börsutvecklingen och nettosparandet i aktiefonder under 2011(exklusive premiepensionsavsättningarna i december).

Nettosparandet i aktiefonder och Stockholmsbörsens utveckling 
Fondsparandet och börsutvecklingen 2011 

Källa: Fondbolagens förening samt SIX-Telekurs

Som det ovan redogjorts för var utvecklingen på världens aktiemarknader svag under 2011. I genomsnitt minskade värdet på aktiefonder med 13 procent, och blandfonder backade i genomsnitt med 5 procent. Däremot uppvisade obligationsfonder och penningmarknadsfonder en mycket konkurrenskraftig avkastning. Dessa steg med 8 respektive 2 procent i genomsnitt.      

Avkastning fondindex 2011
Källa: Morningstar fondindex

I princip samtliga aktiefondkategorier hade en negativ avkastning under 2011. Endast ett par branschfondkategorier, såsom läkemedel och bioteknik, samt kategorin Indonesienfonder kunde redovisa värdeökningar. Värt att beakta är att bredare aktiefondkategorier såsom Globalfonder och Nordamerikafonder hade en bättre avkastning än genomsnittet under det senaste året. I synnerhet Nordamerikafonder uppvisade ett jämförelsevis mycket gott resultat. I detta sammanhang kan noteras att just Nordamerikafonder hörde till de enstaka fondkategorier som uppvisade nettoinflöden under 2011.   

Avkastning fondindex aktiefonder 2011
Källa: Morningstar fondindex

Fondförmögenheten 2011
Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av 2011 till 1 819 miljarder kronor, varav 949 miljarder (motsvarande 52 procent) var placerade i aktiefonder. Vid årets början uppgick fondförmögenheten till 1 964 mdkr, vilket innebär en minskning under 2011 på 145 miljarder som en följd av negativ värdeutveckling. Även för aktiefonder orsakades den minskade fondförmögenheten till största delen (80 %) av negativ värdeutveckling, men också av nettouttag under året.

Fondförmögenhet 111231


[1]Fr o m år 2006 ingår den årliga avsättningen till premiepensionen även för fondbolag som inte är medlemmar i Fondbolagens förening

Mer statistik finns här.

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening 
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Skriv ut Tipsa om den här sidan