Föreningen yttrar sig om "Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling"

[2014-09-12] Föreningen ser positivt på regeringens initiativ att försöka skapa likvärdiga regler för rådgivning på alla delar av finansmarknaden, skriver Fondbolagens förening i sitt remissyttrande över promemorian "Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22)".

Föreningen har invändningar mot utformningen av vissa delar av förslaget i promemorian och menar att lagförslaget bör återspegla direktivet MiFID II.

Genom direktivet MiFID II införs regler om provisionsförbud för oberoende finansiella rådgivare och intressekonfliktsregleringen och transparenskraven förtydligas. Föreningen ställer sig bakom den reglering som kommer till uttryck i MiFID II och menar att likvärdiga regler bör införas även för försäkringsförmedlare och försäkringsbolag.

Läs hela yttrandet här.

Skriv ut Tipsa om den här sidan