Fondbolagens förening avstyrker förslag om referensportfölj för AP-fonderna

[2015-10-29] Fondbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på remissen Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34). Föreningen har inte några synpunkter på hur regeringen väljer att organisera AP-fondernas verksamhet vad beträffar antal fonder. Däremot vill föreningen uppmana regeringen att inte genomföra förändringar som innebär att AP-fonderna måste göra drastiska förändringar i sin förvaltning.

Liksom tidigare vill föreningen framhålla behovet av att ha en tydlig målformulering för förvaltningen och samtidigt ge utrymme för flexibilitet som skapar möjligheter att ta ägaransvar samt skapa möjligheter att uppnå en långsiktigt god avkastning.

Föreningen vill uppmana regeringen att inte genomföra förändringar som innebär att AP-fonderna måste göra drastiska förändringar i sin förvaltning. Det är Fondbolagens förenings uppfattning att AP-fonderna utför sitt uppdrag på ett föredömligt sätt vilket skapar ett positivt exempel för övriga branschen, inte minst på området för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Föreningen avstyrker förslaget att införa en referensportfölj som riskerar att likrikta och styra förvaltningen.

Läs hela remissyttrandet här.

Skriv ut Tipsa om den här sidan