Bättre transparens kring aktiv förvaltning

[2016-11-29] Förbättrad transparens med nya nyckeltal, bättre beskrivningar av fondernas förvaltningsinriktning, högre aktivitet och lägre avgifter. Det är resultatet av Finansinspektionens uppföljande granskning av aktivitetsgraden i fonders förvaltning.

Finansinspektionen (FI) presenterade den 24 november sin uppföljande granskning av så kallade dolda indexfonder. Glädjande nog så kan man konstatera att nästan alla de 25 granskade fonderna följer de skärpta riktlinjer som branschen gemensamt har tagit fram i samverkan med FI.

Fonderna anger jämförelseindex och presenterar ett nytt aktivitetsmått, Aktiv andel (Active share), för att komplettera måttet Aktiv risk (Tracking error), ett nyckeltal som föreningens medlemsbolag efter en överenskommelse publicerar sedan mer än ett decennium. Nyckeltalet Aktiv andel används för att ge en bild av hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Nyckeltalet Aktiv risk visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex.

FI anger i sin granskning även att beskrivningarna av hur fonderna förvaltats har förbättrats, men att det återstår arbete på det området.

De nya skärpta branschriktlinjerna innebär att alla aktiefonder, där så är möjligt, ska redovisa nyckeltalen Aktiv andel och Aktiv risk i fondernas årsberättelser. I fondernas faktablad bör relevant jämförelseindex anges för aktiefonder när historisk avkastning redovisas. Kraven har också skärpts på fondbolagen att beskriva fondens förvaltning i faktabladen. Dessutom har föreningen skärpt fondbolagens styrelsers ansvar för uppföljning av fonders förvaltning. Genom dessa nya branschriktlinjer har transparensen förbättrats och därmed fondspararnas möjligheter att utvärdera och jämföra fondernas förvaltning. Därutöver konstaterar FI att aktivitetsnivån och fondavgifterna i de granskade fonderna utvecklats på ett gynnsamt sätt för spararna. 

I och med dessa vidtagna åtgärder ligger Sverige, tillsammans med de nordiska länderna, långt före resten av EU och kan bli ett gott föredöme även för utländska fonder som erbjuds sparare såväl i Sverige som i övriga Europa.

FI pekar på att det framförallt är i beskrivningarna av hur förvaltningen ska bedrivas som det finns förbättringsmöjligheter. Fondbolagens förening vill verka för att det ska utvecklas en praxis som ökar transparensen och möjligheterna till jämförelser på samma sätt i hela EU. Föreningen hoppas här på stöd från FI.

Läs mer:

Mer om åtgärder för utökad transparens och jämförbarhet

Fondspecial: Studie om aktiv förvaltning och indexförvaltning

Skriv ut Tipsa om den här sidan