Fondbolagens förening välkomnar fondutredningens förslag

[2016-11-15] Fondbolagens förening välkomnar i sitt remissvar betänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, SOU 2016:45 (Fi2016/02541/V).

Föreningen välkomnar utredningens ansats att skapa goda förutsättningar att driva fondverksamhet i Sverige och stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft.

Som påpekas i betänkandet har branschen en stor samhälls­ekonomisk betydelse inte minst som förvaltare av svenska folkets pensionssparande, men även genom att bidra till kapitalförsörjningen för bolag samt förenkla hushållens tillgång till finans­marknaderna. Därtill genererar fondverksamhet i Sverige skatteintäkter.

Fondbolag agerar på en internationell marknad som kännetecknas av hög konkurrens. För att bolagen ska kunna konkurrera på den marknaden krävs ett regelverk som är modernt och möjliggör effektiv verksamhet, samt är i paritet med vad som gäller i övriga länder på den inre marknaden.

I betänkandet föreslås en rad anpassningar av svensk rätt till EU-rätten samt moderniseringar av regelverket för att möjliggöra bland annat associations­rättsliga fonder (Sicav), marknads­anpassade andelsklasser och investeringssparkonto för fondbolag.

Föreningen är mycket positiv till förslagen som är av stor vikt för att bibehålla en stark fondbransch.

Läs mer

Läs hela föreningens remissyttrande här.

Skriv ut Tipsa om den här sidan