Parlamentet protesterar mot innehållet i Priip-faktabladet

[2016-09-20] Europaparlamentet har invänt mot kommissionens förslag till regler om innehållet i Priip-faktabladet.

Den 14 september röstade parlamentet i plenum om huruvida man ska invända mot de nivå 2-regler om innehållet i faktabladet som kommissionen föreslagit. Parlamentet röstade med klar majoritet för att invända mot beslutet. I EU-parlamentets pressmeddelande skriver man att de tekniska standarderna nu skickas tillbaka till kommissionen för att ses över. Det är ännu inte klart när reviderade tekniska standarder kan komma att publiceras. Även rådet kan invända mot rättsakten, men har ännu inte annonserat att man kommer att göra det.

Priip-förordningen (nivå 1) ska tillämpas från och med den 31 december i år även om nivå 2-reglerna inte antas i tid. För att senarelägga datumet för tillämpning krävs en ändring av förordningen, vilket kräver att kommissionen, parlamentet och rådet är överens. Kommissionen har inte meddelat att en sådan ändring skulle vara aktuell. Ledamöter av parlamentet har dock påtalat behovet av att nivå 1- och nivå 2-reglerna träder i kraft samtidigt.

Föreningen har tagit fram ett utkast till vägledning för den information som fondbolag väntas behöva lämna till försäkringsbolag för fonder som finns inom ramen för fondförsäkringsprodukter. Vägledningen är baserad på kommissionens förslag till nivå 2-regler som nu ska ses över. Föreningen kommer att avvakta fortsatt arbete med vägledningen tills utformningen av nivå 2-reglerna är klarlagd.

Läs mer:

Europaparlamentets pressmeddelande

Föreningens remissyttrande om Priip

Skriv ut Tipsa om den här sidan