Remissvar: ja till fri flytträtt av försäkringssparande

[2017-11-20] Fondbolagens förening har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen "En effektivare flytträtt av försäkringssparande". Föreningen är för en fri flytträtt.

Fondbolagens förening anser att spararen bör ha inflytande över hur det egna pensionssparandet placeras. En fri flytträtt för försäkringssparande gynnar även konkurrens och produktutveckling, vilket är bra för konsumenten. Spararen bör få tydlig information om vilka kostnader som uppstår vid en flytt. 

En grundläggande princip för Fondbolagens förening är att verka för mångfald och valfrihet i det individuella sparandet. I överensstämmelse med denna princip menar föreningen att det är väsentligt att den försäkrade själv ska kunna fatta beslut om var pengarna ska förvaltas. Föreningen är anhängare av fri flytträtt som förutom inflytande över egna pensioner även gynnar konkurrens och produktutveckling till gagn för konsumenterna.
Föreningen vill följaktligen tillstyrka promemorians förslag, vilka underlättar och effektiviserar flytt av försäkringssparande. 
Den förevarande promemorian behandlar delar av det tidigare förslaget om flytträtt från 2012 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64). Föreningen vidhåller, vad gäller dessa delar, de synpunkter som framfördes i remissvaret avseende förslaget från 2012.
Föreningen vill även framhålla vikten av transparens kring vilka kostnader som kan uppstå vid flytt

Läs vårt remissvar

Skriv ut Tipsa om den här sidan