Fondåret 2012 över förväntan

[2013-01-14] Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under året var störst i blandfonder, följt av aktiefonder och obligationsfonder. Det är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

”Efter ett på många sätt oroligt 2012 blev facit för fonder mycket överraskande. Fondförmögenheten nådde en rekordhög nivå på 2 049 miljarder kronor efter en ökning med 230 miljarder under året, varav 75 miljarder i nysparande och 155 miljarder i värdeökning”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.      

2012 i punkter:

  • Helåret 2012 var ett starkt år för fondsparandet totalt. Nysparandet, insättningar minus uttag, var positivt alla månader utom två (maj och september). Totalt uppgick nysparandet i fonder till 75 miljarder kronor.
  • Aktiemarknaderna visade stora värdeökningar under 2012. I genomsnitt ökade aktiefonder med 11 procent, medan Sverigefonder, Nordenfonder, Europafonder och vissa tillväxtmarknadsfonder ökade med över 15 procent.
  • 2012 kännetecknades dock också av stora svängningar på världens börser, vilket avspeglades i nysparandet i aktiefonder. Sparandet följde ett mönster där vartannat kvartal visade nettoinflöden och vartannat visade nettoutflöden för att avsluta med en mycket stark decembermånad. Totalt uppgick nysparandet i aktiefonder till 31 miljarder kronor.
  • Blandfonder hade stora nettoinflöden under året, totalt 35 miljarder kronor.
  • Även obligationsfonder (långa räntefonder) hade ett relativt stort inflöde under 2012, totalt 21 miljarder kronor. Detta förklaras delvis av intresset för företagsobligationsfonder.
  • Däremot hade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett utflöde sett över helåret, minus 5 miljarder kronor. De månader som nettoflödet var positivt, sammanföll till största del med de månader där nysparandet i aktiefonder var negativt.
  • Indexfonder utgjorde vid årsskiftet närmare tio procent av aktiefondförmögenheten efter ett nettoinflöde under 2012 på drygt 17 miljarder kronor.
  • Kategorin Sverige & Global, som i huvudsak utgörs av de gamla allemansfonderna, har haft förhållandevis stora nettoutflöden under hela året.

 

Årsrapport: Fondsparandet 2012

Under december månad nettosparades totalt 37 miljarder kronor i fonder, varav cirka 32 miljarder utgjorde de årliga avsättningarna till premiepensionen. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på 27 mdkr och i blandfonder samt obligationsfonder nettosparades 10,6 respektive 2 mdkr. Däremot gjordes ett nettouttag från penningmarknadsfonder på 2,3 miljarder.

Exkluderas premiepensionsavsättningen uppgick nysparandet i december till totalt 5,4 mdkr. Aktiefonder och blandfonder hade nettoinflöden (exklusive premiepensionen) på 7,2 och 2,2 mdkr, medan obligationsfonder och penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag på 1 respektive 2,5 miljarder.   

 Nettosparande i fonder 2012

Insättningarna i december medför att det totala nysparandet i fonder under 2012 kan summeras till 75 miljarder kronor. Blandfonder hade nettoinsättningar på 34,6 mdkr och i aktiefonder nettosparades 30,8 mdkr. Även obligationsfonder hade ett nettoinflöde på 20,8 mdkr. Däremot gjordes det under året nettouttag från hedgefonder och penningmarknadsfonder på 6,2 respektive 5,3 mdkr. 

Nettosparandet i fonder 2012, mdkr  
Nettosparande i fonder 2012

Det totala nettoinflödet i fonder på närmare 75 miljarder under 2012, är jämfört med tidigare år högt. Det är avsevärt högre än nysparandet 2011, vilket visserligen var präglat av stor finansiell oro och stora uttag ur aktiefonder. Det är också drygt 10 miljarder högre än det genomsnittliga nettosparandet under 2000-talet.

Nettosparandet i fonder 1994-2012, mdkr[1]
Nettosparande i fonder 1994-2012

 

Fortsatt finansiell osäkerhet men stigande börskurser under 2012

Även 2012 präglades av såväl finansiell som politisk oro och utvecklingen på världens aktiemarknader var fortsatt volatil. I motsats till 2011 steg dock värdet på de flesta aktiemarknaderna. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg under 2012 med drygt 16 procent och världsindex ökade med omkring 10 procent.

Utvecklingen påverkade intresset för aktiefonder som, efter uttag på 55 miljarder 2011, uppvisade ett nettoinflöde på totalt 31 miljarder under 2012. Globalfonder noterade de största insättningarna med 27 mdkr netto. Även fonder som placerar i Nordamerika, Europa och tillväxtmarknader uppvisade nettoinflöden under året. Däremot gjordes nettouttag från fondkategorierna Sverige & Global, Sverige och Norden.

Det stora inflödet i globalfonder förklaras delvis av att 15 miljarder nettosparats via premiepensionen. Men även om detta sparande exkluderas var insättningarna stora, 12 mdkr. Kategorin Sverige & Global som uppvisade de största nettouttagen under 2012 utgörs till stor del av de gamla allemansfonderna.

Nettosparande i aktiefonder 2012
Källa: Fondbolagens förening samt Morningstar fondindex

Noterbart är att passivt förvaltade aktiefonder (indexfonder) uppvisade ett nettoinflöde under 2012 på hela 17,5 miljarder kronor. Det motsvarar 57 procent av det totala nettosparandet i aktiefonder under året, vilket kan jämföras med indexfondernas andel av förmögenheten i aktiefonder som uppgår till 10 procent.

Av diagrammet nedan framgår att det under 2012 förelegat ett visst samband mellan den månatliga utvecklingen på Stockholmsbörsen och nettosparandet i aktiefonder (exklusive sparandet via premiepensionen). Avvikelser förekom dock under månaderna juni och november, då aktiefonder uppvisade nettouttag trots stigande börskurser.  

Nettosparandet i aktiefonder och Stockholmsbörsens utveckling 2012
Nettosparandet i aktiefinder vs börsens utvecklning 2012
Källa: Fondbolagens förening samt SIX-Telekurs

 

Fondernas avkastning 2012

Under 2012 var, som ovan nämnts, utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder med drygt 11 procent, och blandfonder ökade i genomsnitt med 6 procent i värde.

För obligationsfonder och penningmarknadsfonder var den genomsnittliga avkastningen 5 respektive 2 procent. Spridningen i avkastning mellan olika typer av obligationsfonder var dock relativt stor. Företagsobligationsfonder kunde uppvisa avkastningar på uppemot 16 procent medan renodlade statsobligationsfonder endast gav en marginell värdeökning under året.

Avkastning fondindex 2012
Källa: Morningstar fondindex

Inom kategorin aktiefonder uppvisades den bästa värdeutvecklingen för fonder som placerar i Turkiet, dessa steg under 2012 med hela 55 procent genomsnittligen. Även Europafonder, Nordenfonder och Sverigefonder hade en mycket konkurrenskraftig avkastning det senaste året. För Globalfonder och Nordamerikafonder var utvecklingen något sämre, men de ökade ändå i värde med 9 respektive 6 procent i genomsnitt. 

Avkastning fondindex aktiefonder 2012
Källa: Morningstar fondindex

 

Fondförmögenheten 2012

Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgick vid utgången av 2012 till 2 049 miljarder kronor, vilket utgör den högsta förmögenheten som någonsin uppmätts. Vid årets början var fondförmögenheten 1 819 mdkr, vilket innebär en ökning på 230 miljarder under 2012. Förmögenhetsökningen utgjordes till två tredjedelar (67 %) av den positiva värdeutvecklingen, och till en tredjedel av nettoinflödet under året. Av den totala fondförmögenheten finns 1 090 miljarder (motsvarande 53 procent) placerat i aktiefonder.

Fondförmögenhet 121231

>>Till statistiken

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

 


[1] Från och med år 2006 ingår den årliga avsättningen till premiepensionen även för fondbolag som inte är medlemmar i Fondbolagens förening.

Skriv ut Tipsa om den här sidan