Mycket starkt fondår 2013

[2014-01-16] Stora insättningar i december bidrog till att nysparandet i fonder under helåret 2013 uppgick till hela 105 miljarder kronor. Bara en gång tidigare har nettosparandet under ett enskilt år överstigit 100 miljarder. Nysparandet var under året störst i blandfonder, följt av aktiefonder och penningmarknadsfonder. Den totala fondförmögenheten uppgick vid årsskiftet till rekordhöga 2 481 miljarder kronor, efter en ökning under året med drygt 430 miljarder. Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings omfattande årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Frågor i fokus under 2014 – en framåtblick

”2013 var ett fantastiskt fondår. Den totala fondförmögenheten har ökat med mer än 430 miljarder kronor, varav en fjärdedel är nysparande och tre fjärdedelar är värdeökning”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.      

”Intressant är att, utöver Sverigefonder, så har också Europafonder och fonder med placeringar i USA utvecklats mycket bra. Glädjande är dessutom att Japanfonder äntligen visat styrka och gett spararna en mycket god avkastning. Sett till nysparandet var intresset störst för blandfonder, vilket tydligt visar att fondspararna under året sökt riskspridning i sitt sparande.”

2013 i punkter:

  • Helåret 2013 var ett mycket starkt år för fondsparandet. Nysparandet i fonder, insättningar minus uttag, var positivt under årets samtliga månader och summeras till totalt 105 miljarder kronor.
  • Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under 2013 med 432 miljarder kronor och uppgick vid utgången av året till rekordhöga 2 481 miljarder.
  • De flesta aktiemarknaderna visade stora värdeökningar under 2013. I genomsnitt ökade aktiefonder med 17 procent i värde och för Sverigefonder var den genomsnittliga värdeutvecklingen 27 procent. Även andra fonder som placerar på traditionella aktiemarknader som Europa, globalt och Nordamerika uppvisade stora värdeökningar under året (22-33 %). För tillväxtmarknader var dock utvecklingen på aktiemarknaderna betydligt svagare.   
  • I aktiefonder nettosparades totalt 43 miljarder kronor under 2013. Nysparandet speglade i hög grad värdeutvecklingen på de olika aktiemarknaderna. Fonder som placerar på traditionella marknader, vilka uppvisade högst avkastning under 2013, utgjorde också de fondtyperna med störst nettoinflöden under året. Däremot noterade tillväxtmarknadsfonder, och främst Östeuropafonder, nettouttag. Även kategorin Sverige & Global, som i huvudsak utgörs av de gamla allemansfonderna, uppvisade nettoutflöden under 2013.
  • Indexfonder utgjorde vid utgången av 2013 cirka 11 procent av den samlade aktiefondförmögenheten. Under året uppvisade indexfonder ett nettoinflöde på drygt 12 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 30 procent av det totala nysparandet i aktiefonder.
  • Blandfonder hade stora nettoinflöden under hela året. Totalt nettosparades närmare 56 miljarder kronor.
  • Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade inflöden under 2013, totalt 16 miljarder kronor.
  • Däremot hade obligationsfonder (långa räntefonder) ett nettoutflöde sett över helåret på 8 miljarder kronor.

Fredrik Pettersson och Fredrik Hård

Årsrapport: Fondsparandet 2013

December lyfte ett redan starkt helår

Under december månad nettosparades drygt 39 miljarder kronor i fonder, varav cirka 34 miljarder utgjorde de årliga avsättningarna till premiepensionen. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på 23 miljarder och i blandfonder nettosparades 12 miljarder. Även penningmarknadsfonder och obligationsfonder uppvisade under månaden nettoinsättningar på 2,9 respektive 1,6 miljarder.

Exkluderas den stora premiepensionsavsättning som genomfördes under månaden uppgick nysparandet i december till totalt 5,7 miljarder kronor. Av detta stod blandfonder för 2,9 miljarder och penningmarknadsfonder för 2,5 miljarder. För obligationsfonder och hedgefonder var nettoinflödet 0,5 respektive 0,4 miljarder. Aktiefonder uppvisade däremot ett nettoutflöde på 0,7 miljarder (exklusive premiepensionen).

 Nettosparandet i fonder, dec samt helår 2013

Helåret 2013

Insättningarna i december medförde att det totala nysparandet i fonder under 2013 kan summeras till drygt 105 miljarder kronor. Blandfonder hade nettoinsättningar på 56 miljarder och i aktiefonder nettosparades 43 miljarder. Även penningmarknadsfonder hade ett nettoinflöde på närmare 16 miljarder. Däremot gjordes det under året nettouttag från obligationsfonder och hedgefonder på 7,6 respektive 0,9 miljarder kronor. 

Nettosparandet i fonder 2013, mdkr  
Nettosparand i fonder jan-dec 2013

Det totala nysparandet i fonder uppgick under 2013 till 105 miljarder kronor, vilket utgör det näst största nettoinflödet någonsin, och har endast överträffats under 2009 då 135 miljarder nysparades.

 Nettosparandet i fonder 1994-2013, mdkr[1] 

Nettosparand i fonder 1994-2013

Fortsatt finansiell osäkerhet men stigande börskurser under 2013

Trots att även 2013 påverkades av såväl finansiell som politisk oro så skedde på många håll i världen en ljusning under året. Utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader var mycket god. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg under 2013 med närmare 28 procent. Generellt var värdeutvecklingen på de traditionella aktiemarknaderna under 2013 mycket stark, medan många tillväxtmarknader däremot uppvisade en betydligt svagare utveckling.

Marknadsutvecklingen påverkade intresset för aktiefonder som uppvisade ett totalt nysparande på närmare 43 miljarder kronor under 2013. Globalfonder noterade de största insättningarna med 29 mdkr netto. Även Sverigefonderfonder samt fonder som placerar i Nordamerika och Europa uppvisade stora nettoinflöden under året. Däremot gjordes under 2013 nettouttag från tillväxtmarknadsfonder, främst från Östeuropafonder. Även kategorin Sverige & Global som till stor del utgörs av de gamla allemansfonderna uppvisade nettouttag under de flesta månaderna 2013. Det stora inflödet i globalfonder förklaras delvis av att cirka 15 miljarder kronor nettosparats via premiepensionen. Men även om detta sparande exkluderas var insättningarna stora, 14 mdkr.

Aktiefonder 2013 sparande, förmögenhet, avk 

Källa: Fondbolagens förening samt Morningstar fondindex

Noterbart är att indexfonder uppvisade ett nettoinflöde under 2013 på drygt 12 miljarder kronor. Det motsvarar närmare 30 procent av det totala nettosparandet i aktiefonder under året, vilket kan jämföras med indexfondernas andel av förmögenheten i aktiefonder som uppgår till cirka 11 procent.

Nettosparandet i aktiefonder följde börsens utveckling

Av diagrammet nedan framgår att det under 2013 fanns ett tydligt samband mellan den månatliga utvecklingen på Stockholmsbörsen och nettosparandet i aktiefonder. Under de två månaderna (juni och augusti) som Stockholmsbörsen utvecklades negativt, uppvisade aktiefonder nettouttag. Dessutom skedde det största nysparandet i aktiefonder under månaderna med starkast aktiemarknadsutveckling.

Nettosparandet i aktiefonder och Stockholmsbörsens utveckling 2013

Nettosparandet i fonder vs avkastning index 

Källa: Fondbolagens förening samt SIX-Telekurs

 

Stor variation mellan olika fondtypers avkastning 2013

Under 2013 var utvecklingen på världens aktiemarknader mestadels positiv. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder med närmare 17 procent och blandfonder ökade i genomsnitt med 9 procent i värde. För obligationsfonder och penningmarknadsfonder var den genomsnittliga avkastningen omkring 1 procent. Spridningen i avkastning mellan olika typer av obligationsfonder var dock relativt stor. Företagsobligationsfonder kunde uppvisa avkastningar på uppemot 8 procent, medan många obligationsfonder med en större andel statsobligationer noterade värdeminskningar under året.

Avkastning fondtyper 2009-2013 

Källa: Morningstar fondindex

Aktiefonder: Traditionella marknader starka

Fonder som placerar på traditionella aktiemarknader utvecklades starkt under 2013. USA-fonder steg i genomsnitt med 33 procent och även Sverigefonder, Nordenfonder och Europafonder uppvisade genomsnittliga avkastningar på uppemot 30 procent.

Högst avkastning under året hade aktiefonder med inriktning mot bioteknik, dessa steg i genomsnitt med hela 59 procent. Fonder på tillväxtmarknader utvecklades däremot betydligt sämre under 2013. I genomsnitt steg tillväxtmarknadsfonder med mindre än 1 procent och fonder som placerar i Östeuropa och Latinamerika minskade till och med i värde under det senaste året. Noterbart är också att förra årets vinnarkategori, Turkietfonder, under 2013 tillhörde de fondkategorier med sämst utveckling, minus 28 procent, på grund av tilltagande politisk oro i landet. 

 Avkastning aktiefonder 2019-2013

Källa: Morningstar fondindex

 

Fondförmögenheten 2013

Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgick vid utgången av 2013 till 2 481 miljarder kronor, vilket utgör den högsta förmögenheten som någonsin uppmätts. Vid årets början var fondförmögenheten 2 049 mdkr, vilket innebär en ökning på 432 miljarder under 2013. Förmögenhetsökningen utgjordes till tre fjärdedelar (76 %) av den positiva värdeutvecklingen, och till en fjärdedel av nysparandet under året. Av den totala fondförmögenheten finns 1 377 miljarder (motsvarande 55 procent) placerat i aktiefonder.

Fondförmögenhet 2013   

>>Till Statistiken

Under torsdagen den 16 januari skickade vi även ut pressmeddelandet Frågor i fokus under 2014 – en framåtblick.

 

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G International Investments, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

 


[1] Från och med år 2006 ingår den årliga avsättningen till premiepensionen även för fondbolag som inte är medlemmar i Fondbolagens förening.

Skriv ut Tipsa om den här sidan