Årsrapport: Dubbelt rekordår för fondsparandet 2014

[2015-01-15] Under 2014 nysparades totalt 153 miljarder kronor i fonder, vilket är nytt rekord för ett enskilt år. Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgår för första gången någonsin till över 3 000 miljarder kronor, efter en ökning under året med drygt 520 miljarder kronor.
Av nysparandet gick de största insättningarna till blandfonder och obligationsfonder, med ungefär 70 miljarder kronor i nettoinflöden till vardera. I aktiefonder nysparades närmare 10 miljarder under året.
Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Statistiken i siffror finns i Excel-filerna på denna sida.
Ta också gärna del av pressmeddelandet om aktuella fondfrågor 2015.

Pressträff 2015”2014 var ett fantastiskt fondår. Den totala fondförmögenheten har ökat med mer än 520 miljarder kronor, varav omkring en tredjedel är nysparande och drygt två tredjedelar är värdeökning”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.      

”Jag vill passa på att lyfta värdet av riskspridning, vilket också spararna visar genom det stora intresset för blandfonder under 2014. Att själv välja olika fonder med olika inriktning är ett annat sätt att sprida riskerna. Det är bra att spararna har möjlighet att välja bland en mångfald av indexfonder och aktivt förvaltade fonder. Med tanke på det ökade intresset för indexfonder kan det vara läge att påminna om att de inte har lägre marknadsrisk än aktivt förvaltade fonder. Månadssparande vill jag alltid slå ett slag för, eftersom det ger riskspridning i tid.”

2014 i punkter:

  • Helåret 2014 var ett mycket starkt år för fondsparandet. Det totala nysparandet i fonder, insättningar minus uttag, summeras till rekordhöga 153 miljarder kronor. Främst gjordes nettoinsättningar i blandfonder och obligationsfonder.
  • Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under 2014 med 521 miljarder kronor och uppgick vid utgången av året till 3 002 miljarder, vilket utgör den högsta förmögenheten som någonsin uppmätts.
  • Många aktiemarknader visade, trots turbulens, stora värdeökningar under 2014. I genomsnitt ökade aktiefonder (mätt i SEK) med 19 procent i värde. Bäst utveckling hade Indienfonder med en genomsnittlig avkastning på drygt 60 procent. USA-fonder steg med 32 procent i genomsnitt och för Sverigefonder var avkastningen i genomsnitt 16 procent. Rysslandsfonder uppvisade däremot en genomsnittlig värdeminskning på 36 procent under året.
  • Den svenska kronan försvagades under 2014 med hela 20 procent gentemot den amerikanska dollarn, vilket i stor utsträckning förklarar den mycket positiva utvecklingen på många utländska aktiemarknader sett ur svenska sparares synvinkel.    
  • I aktiefonder nettosparades totalt omkring 10 miljarder kronor under 2014. Störst var insättningarna i globalfonder som uppvisade ett nettoinflöde på 24 miljarder. Även Nordamerikafonder och branschfonder uppvisade nettoinsättningar på närmare 8 miljarder kronor vardera. Uttag gjordes däremot från Sverigefonder, Rysslandsfonder och Östeuropafonder. Även kategorin Sverige & Global, som i huvudsak utgörs av de gamla allemansfonderna, uppvisade stora nettoutflöden under 2014.
  • Intresset för indexfonder var fortsatt stort.Under 2014 uppvisade indexfonder ett nettoinflöde på 16 miljarder kronor, vilket således överstiger det totala nysparandet i aktiefonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2014 cirka 12 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
  • Blandfonder hade stora nettoinflöden under hela året. Totalt nettosparades drygt 70 miljarder kronor.
  • Även obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade mycket stora inflöden under 2014. Totalt nettosparades cirka 69 miljarder kronor, av vilka närmare 20 miljarder gick till företagsobligationsfonder.
  • Däremot hade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoutflöde sett över helåret på cirka 2 miljarder kronor.

Se hela årsrapporten på efterföljande sidor.

 

Årsrapport:
Fondsparandet 2014

December lyfte ett redan mycket starkt helår

Under december månad nettosparades närmare 40 miljarder kronor i fonder, varav drygt 34 miljarder utgjorde de årliga avsättningarna till premiepensionen. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på 18,7 miljarder och i blandfonder nettosparades 16,9 miljarder. Även obligationsfonder och hedgefonder uppvisade under månaden nettoinsättningar på 7,7 respektive 1,3 miljarder. Nettouttag gjordes däremot från penningmarknadsfonder på 4,7 miljarder kronor.

Exkluderas den stora premiepensionsavsättning som genomfördes under månaden uppgick nysparandet i december till totalt 5,8 miljarder kronor. Blandfonder hade nettoinsättningar på 7,9 miljarder och för obligationsfonder och hedgefonder uppgick nettoinflödet till 2,3 respektive 1,3 miljarder. Penningmarknadsfonder och aktiefonder uppvisade nettoutflöden på 5 respektive 0,6 miljarder (exklusive premiepensionen).

Nettosparande i fonder

Helåret 2014

Insättningarna i december medförde att det totala nysparandet i fonder under 2014 kan summeras till rekordhöga 152,8 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 70,4 miljarder och i obligationsfonder nettosparades 68,6 miljarder. Även aktiefonder och hedgefonder hade nettoinflöden på 9,7 respektive 4 miljarder. Däremot gjordes det under året nettouttag från och penningmarknadsfonder på 1,9 miljarder kronor. 

Nettosparandet i fonder 2014, mdkr

Nettosparandet i fonder 2014

Det totala nysparandet i fonder under 2014 på närmare 153 miljarder kronor representerar det största nettoinflödet någonsin under ett enskilt år, och överträffar därmed det tidigare rekordåret 2009 då 135 miljarder nysparades.

Nettosparandet i fonder 1994-2014, mdkr[1]

Nettosparandet i fonder 1995-2014

 

Fortsatt finansiell osäkerhet och stigande börskurser under 2014

Trots att även 2014 påverkades av såväl finansiell som politisk oro var utvecklingen på många av världens aktiemarknader mycket god.

Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg under 2014 med närmare 16 procent. Globalt och i synnerhet på den amerikanska aktiemarknaden uppvisades ännu större värdeökningar, mätt i SEK. Den svenska kronans försvagning gentemot dollarn med hela 20 procent under 2014 fick exempelvis till följd att en uppgång på drygt 12 procent för amerikanska aktier i USD omvandlades till en avkastning på över 32 procent sett ur svenska sparares synvinkel.

I aktiefonder nysparades totalt 9,7 miljarder kronor under 2014 och intresset för de olika kategorierna av aktiefonder speglades relativt väl av värdeutvecklingen på respektive marknad. Globalfonder noterade de största insättningarna med 24 miljarder kronor netto. Även Nordamerikafonder och branschfonder hade stora nettoinflöden, liksom Indienfonder. Däremot gjordes under 2014 nettouttag från Sverigefonder samt från flera tillväxtmarknader, främst Ryssland och Östeuropa. Även kategorin Sverige & Global, som till stor del utgörs av de gamla allemansfonderna, uppvisade nettouttag under de flesta månaderna 2014. Det stora inflödet i globalfonder förklaras delvis av att det är en dominerande kategori i premiepensionen. Men även exklusive premiepensionen var nysparandet i globalfonder stort, totalt 13 miljarder.

 

Nettosparandet och förmögenhet i aktiefonder

Källa: Fondbolagens förening samt Morningstar fondindex

Intresset för indexfonder har varit fortsatt mycket stort under året. Under 2014 uppgick nettosparandet i indexfonder till hela 16 miljarder kronor, vilket därmed översteg det totala nysparandet i aktiefonder under året. Sedan 2010 har 65 miljarder, av det totala nysparandet i aktiefonder på 77 miljarder, gått till indexfonder. Under samma period har indexfondernas andel av den totala förmögenheten i aktiefonder ökat från 6 procent till närmare 12 procent.

Nettosparande i aktivt förvaltade fonder och indexfonder 2010-2014, mdkr

Nettosparande i aktivt förvaltade fonder och indexfonder

 

Stora insättningar i obligationsfonder

Obligationsfonder stod tillsammans med blandfonder för den klart största delen av nettoinflödet till fonder under 2014. Totalt nysparades 68,6 miljarder kronor i obligationsfonder och av detta gick närmare 20 miljarder (cirka 30 procent) till företagsobligationsfonder.   

Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder

 

Avkastning för olika fondtyper 2014

Under 2014 var utvecklingen på världens aktiemarknader mestadels positiv. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder med 19 procent och blandfonder ökade i genomsnitt med 14 procent i värde. För obligationsfonder och penningmarknadsfonder var den genomsnittliga avkastningen 6 respektive 0,8 procent.

Genomsnittlig avkastning för olika fondtyper

Källa: Morningstar fondindex

 

Aktiefonder: Stor variation i avkastning mellan olika aktiemarknader  

Under 2014 var spridningen i avkastning mellan olika aktiemarknader stor, med Ryssland i botten och Indien i toppen.

Rysslandsfonder uppvisade, till följd av politisk oro och kraftigt fallande oljepriser, en genomsnittlig värdeminskning under året på 36 procent, mätt i svenska kronor. I andra ändan av spektret återfanns Indienfonder och bioteknikfonder som steg med över 60 procent. Även USA-fonder och Asienfonder utvecklades mycket starkt det senaste året. Kronans försvagning gentemot dollarn förklarar delvis att USA-fonderna i genomsnitt steg med drygt 32 procent i värde under året. Asienfonder, understödda av den positiva utvecklingen i Indien och Kina, noterade en genomsnittlig avkastning på 28 procent. Europafonder, Nordenfonder och Sverigefonder uppvisade däremot en något lägre avkastning under 2014, värdeökningen för dessa kategorier uppgick till 12, 15 respektive 16 procent.

Genomsnittlig avkastning för olika aktiefonder

 

Fondförmögenheten steg till ny rekordnivå under 2014

FondförmögenhetenDen totala fondförmögenheten i Sverige uppgick vid utgången av 2014 till 3 002 miljarder kronor, vilket utgör den högsta förmögenheten som någonsin uppmätts.

Vid årets början var fondförmögenheten 2 481 miljarder, vilket innebär en ökning på 521 miljarder under 2014. Förmögenhetsökningen utgjordes till cirka 70 procent av den positiva värdeutvecklingen, och till cirka 30 procent av nysparandet under året. Av den totala fondförmögenheten finns 1 669 miljarder (motsvarande 56 procent) placerat i aktiefonder.

 Utveckling av fondförmögenheten i Sverige 2000-2014, mdkr

Fondförmögenhetens utveckling

 

Mer statistik samt historiska data finns i Excel-filerna på statistiksidan.

Under pressträffen gick vd Pia Nilsson även igenom aktuella fondfrågor för 2015. Ta del av dem här.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

 


[1] Från och med år 2006 ingår den årliga avsättningen till premiepensionen även för fondbolag som inte är medlemmar i Fondbolagens förening.

Skriv ut Tipsa om den här sidan