Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) är en oberoende nämnd med syfte att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring beaktar de regler som gäller, bland annat Fondbolagens förenings riktlinje för fondbolagens marknadsföring och information.

Etiska nämnden för fondmarknadsföringDenna riktlinje bygger bland annat på den överenskommelse som Fondbolagens förening har ingått med Konsumentverket. Överenskommelsen innehåller exempelvis regler om riskinformation och redovisning av avkastning.

Nämnden kan på eget initiativ uttala sig i principfrågor. Dessutom kan såväl enskilda personer som företag och myndigheter med flera anmäla ärenden till nämnden.

Nämnden har bland annat avgett ett vägledande uttalande som behandlar förutsättningarna för att få marknadsföra fonder som hållbara.

Nämndens ledamöter och ordförande.

 

Uttalanden från ENF

151209 Uttalande om användning av Swesifs hållbarhetsprofil

ENF finner, med hänvisning till punkten 2.1 första stycket i Fondbolagens förenings Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information, att Skandia har handlat i strid med god sed vid marknadsföringen av fonder genom att i en annons framställa Hållbarhetsprofilen som en kvalitetsstandard eller märkning jämförbar med vad som gäller i fråga om ekologiska varor. Anmälare var Sveriges Konsumenter.

>> Läs hela uttalandet här.

151117 Vägledande uttalande om marknadsföring av fonder som hållbara

För att fondspararna ska ges en möjlighet att bedöma om en fond motsvarar deras krav på miljömässigt eller socialt ansvar måste fondbolagen lämna tydlig och lättillgänglig information. Därför har Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, gjort ett vägledande uttalande som specificerar hur marknadsföringen av hållbarhet i fondverksamheten får gå till. ENF anser att nedanstående sju punkter ska vara uppfyllda för att marknadsföring av fonder ska få innehålla uttryck och formuleringar som på något sätt framhåller att fonden investerar hållbart:

  1. Fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar utifrån de särskilda kriterier eller hänsyn som fonden tar.
  2. Fondbolaget, eller den koncern fondbolaget tillhör, ska ha gjort ett officiellt åtagande i relation till ett erkänt tredjepartsorgan där någon form av uppföljning ingår, såsom exempelvis FN-initiativet PRI eller motsvarande.
  3. Fondbolaget ska löpande kontrollera och säkerställa att urvalsproces­sen följs. Detta är en fråga för hela bolaget och ett ansvar för ledningen.
  4. Fondbolaget ska på ett tydligt och lättillgängligt sätt redovisa bolagets pla­ceringspo­licy för fonden, inklusive information om urvalskrite­rier, omsätt­ningsgränser och bolagets urvalsprocess för fonden samt det sätt på vilket processen kontrol­leras och säker­ställs.
  5. Informationen ska lämnas genom en beskrivning av fondens inriktning vad gäller hållbara investeringar. Hållbarhetsprofilen är ett exempel på ett sådant format. Beskrivningen ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats.
  6. Fondbolaget ska minst en gång per år redovisa hur placer­ingspolicyn uppfyllts. I den mån avvikelser skett, ska fondbolaget in­formera om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.
  7. Om fondbolaget i sin marknadsföring framhåller att placeringar i viss verk­samhet väljs bort får högst fem procent av om­sättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bo­laget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget har ställt upp. Detta ska tydligt framgå för investerarna. 
>> Läs hela uttalandet här.
Pressmeddelande.

 

121115 Vägledande uttalande om namngivning av fonder

Fondnamn måste alltid vara vederhäftiga. För att undvika risken att fondsparare får fel signaler, måste namnet på en fond därför noga övervägas. Begrepp som ”absolutavkastande” bör exempelvis inte användas i ett fondnamn. Det är innebörden av ett nytt vägledande uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF.

Läs hela uttalandet här.
Pressmeddelande.

110419 Uttalande om Avanzas marknadföring av fonder

ENF finner att Avanza Bank AB har handlat i strid med god sed vid marknadsföringen av fonder genom att i marknadsföring av en pensionslösning göra en vilseledande jämförelse mellan två fonder samt lämna obestyrkta och därmed vilseledande påståenden av innebörden att konsumenten kan dubbla sin pension.

Läs hela uttalandet här.

081219 Beslut angående Odin Fonder

ENF har funnit att Odin Fonder på visst sätt har handlat i strid med god sed vid marknadsföringen av fonder genom att i TV-reklam framställa avkastning på ett sätt som inte ger ett balanserat helhetsintryck och därför inte uppfyller kravet på vederhäftighet samt genom att underlåta att ge tydlig riskinformation. Nämnden har inte funnit att framställningen av avkastningen ger intryck av att utgöra en garanti.

Beslutet i sin helhet

Skriv ut Tipsa om den här sidan