Vägledning för upprättande av faktablad - KIID

Vägledning för upprättande av faktablad - KIID (Key Investor Information Document).

INLEDNING

Enligt lag ska alla värdepappersfonder och alla AIF:er som säljs till konsument ha ett aktuellt faktablad. Detta ska på ett kortfattat och lättbegripligt sätt innehålla den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden. Faktabladet ska tillhandahållas alla kunder före köp och finnas tillgängligt på fondbolagets hemsida.

Syftet med faktabladen är att den mest väsentliga informationen på ett enkelt sätt ska presenteras för spararna. Faktabladen ska vara enhetligt uppställda för att underlätta jämförelser av fonder. För att detta ska uppnås har EU-kommissionen beslutat att innehållet i faktabladen för värdepappersfonder ska regleras av en förordning som är direkt tillämplig i samtliga medlemsländer. Förordningen är dock svårtolkad och den svenska översättningen innehåller dessutom en del omständliga och byråkratiska uttryck. CESR (Committee of European Securities Regulators) har tagit fram rekommendationer som på ett föredömligt sätt betonar och exemplifierar andan med faktabladen, nämligen att presentera fonden på ett tydligt och enkelt sätt för spararna. Föreningen har haft stor användning av CESR:s rekommendation om språk och layout i faktabladet vid framtagandet av manualen och det dokumentet återfinns i sin helhet i bilaga fyra.

Fondbolagens förening vill med denna vägledning bidra till att spararna får ett så bra verktyg som möjligt att använda för sina investeringsbeslut. Syftet med vägledningen är att ge stöd till fondbolagen när de tar fram faktablad och tolkar förordningen. Vägledningen producerades ursprungligen på svenska. Syftet med den engelska översättningen är att hjälpa utlandsregistrerade fonder som ska översätta faktablad till svenska.

Skriv ut Tipsa om den här sidan