Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck

Beslutad av Fondbolagens förenings styrelse i maj 2016.

Fondbolagens förening har under våren 2016 arbetat fram en vägledning för samordnad redovisning av koldioxidavtrycket med kundinformation om nyckeltalet som också förklarar begränsningarna med den redovisning som är möjlig i dag. 

Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. Arbetet fortgår dock och redovisningen kommer att vidareutvecklas i takt med att data och metoder utvecklas. Måttet kommer att redovisas på fondbolagets hemsida, i fondens årsredovisning eller i en särskild rapport tillsammans med en förklarande text där också måttets begränsningar framgår. Måttet är inte tänkt att användas i marknadsföring till sparare, men kan vara en utgångspunkt för en dialog mellan kunder och fondbolag eller analyseras av rådgivare och verksamheter som rankar fonder utifrån olika hållbarhetskriterier.

De överväganden som legat till grund för vägledningen redovisas i ett PM som också publiceras på denna sida.

Vägledningen finns översatt till engelska här.

Skriv ut Tipsa om den här sidan