Vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde

Fondbolagens förening har den 2 april 2014 beslutat om en vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde.

Vägledningen anger en minimistandard för fondbolagens rutiner vid kompensation vid felaktigt fondandelsvärde. I vägledningen berörs hur fonden och andelsägarna bör kompenseras i de undantagssituationer då fel uppstår.

Utgångspunkten är att alla fel ska rättas. Kompensation av mycket små fel kan emellertid innebära betydande administration som inte står i rimlig proportion till andelsägarnas intresse av kompensation. Det bör poängteras att en rimlighetsbedömning alltid måste göras av fondbolaget från fall till fall. 

Ladda ned vägledningen i pdf-filen till höger.

Skriv ut Tipsa om den här sidan