Lagar som reglerar fonder

Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv och regleras av Lagen om värdepappersfonder. UCITS är en förkortning av direktivets fullständiga engelska namn, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Specialfonder och alternativa investeringsfonder regleras av Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och bygger på det så kallade AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers directive).

Lagen om värdepappersfonder

Fondlagstiftning i EuropaSvenska investeringsfonder regleras av Lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Lagen är utformad genom implementering av det så kallade UCITS-direktivet. Men lagen innehåller också en mängd nationella regler vilka enbart tillämpas på svenska fonder och fondbolag.

I samband med implementeringen av AIFM-direktivet 2013 bytte lagen namn till "Lagen om värdepappersfonder" (tidigare lagen om investeringsfonder). Orsaken är att specialfonder inte längre regleras av lagen och att den därför bara omfattar just värdepappersfonder.

Den senaste stora förändringen av UCITS-direktivet, UCITS IV, antogs och införlivades i svensk lagstiftning från och med den 1 augusti 2011. 

UCITS V och fondutredningen

UCITS V-direktivet och arbetet med att införa reglerna i svensk rätt sker under 2015-2016. Direktivet omfattar regler om förvaringsinstitut (som skyddar kapitalet i fonden), ersättningar och sanktioner. 

Regeringen har i anslutning till de nya reglerna utrett en rad andra frågor för att skapa förutsättningar för att förbättra svenska fonders konkurrenskraft, att förbättra informationen om hållbarhetsaspekter samt att tydliggöra skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. Utredaren la fram dessa förslag i juni 2016.

Mer om regelverket för värdepappersfonder 
Vilken betydelse får regelverk för förvaltare av alternativa investeringsfonder?
- Beslutsprocessen i EU och möjligheterna att påverka
- UCITS-fondernas historia

Lagen om värdepappersfonder

Lagen finns att tillgå på Riksdagens webbplats.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lagen finns att tillgå på Riksdagens webbplats.

Skriv ut Tipsa om den här sidan