Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt regleras i Sverige av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen innebär att fondbolagen måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det innebär att de ska ha god kännedom om alla sina kunder och deras affärer. Om fondbolagen inte följer reglerna kan de bli föremål för sanktioner. Fondbolagens förening har tagit fram följande informationstext som är baserad på bankernas information om penningtvättskontroller.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt går ut på att försöka få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Genom att utnyttja det finansiella systemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung.

Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon.

Finansiering av terrorism kan ske både med legala pengar och med pengar som kommer från brottslig verksamhet. Även här utnyttjar man det finansiella systemet för att flytta pengar. 

Penningtvättslagen

För att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt har införts regler i stort sett i hela världen. Den svenska lagen grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater, fastighetsmäklare, spelbolag med flera. 

Fondbolaget måste ställa frågor

I korthet innebär penningtvättslagen att fondbolaget måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen ställer höga krav på att fondbolaget har god kunskap om sina kunder och deras fondaffärer. Fondbolaget måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner.

Den kundinformation fondbolaget får behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess. 

Syftet med transaktionen

När du vill göra en inbetalning eller annan transaktion måste du svara på frågor och inkomma med t.ex. giltig id-handling när tjänstemannen efterfrågar det. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som fondbolaget inte förstår bakgrunden till.

Tjänstemannen är då skyldig att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc.

I vissa fall kan fondbolaget även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Du som är ny kund hos fondbolaget

Fondbolaget är skyldig att kontrollera identiteten hos dig som vill bli ny kund innan du kan börja spara i fonder. För att få mer kunskap om dig behöver tjänstemannen ställa ytterligare frågor för att kunna utföra begärda tjänster.

Du som redan är kund hos fondbolaget

Även om du redan är kund måste du på begäran t.ex. kunna inkomma med giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter. Det kan till exempel gälla när du vill genomföra en transaktion eller ha en ny tjänst.

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP

Fondbolaget måste känna till om du är en PEP, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Fondbolaget måste också veta om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP.

Företagskunder

Du som företräder ett företag måste kunna inkomma med giltig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste fondbolaget kontrollera vem eller vilka som själva eller tillsammans med närstående äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågorom företagets verksamhet, dess omsättning och hur man kommer att utnyttja fondbolagets tjänster.

I vissa fall får inte fondbolaget utföra tjänsten

Om fondbolaget inte kan kontrollera din identitet eller om du inte kan lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få tjänsten utförd, får inte fondbolaget utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den enskilde tjänstemannen bli straffad och fondbolaget drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

Om fondbolaget misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Polisen. 

Skriv ut Tipsa om den här sidan