Ökad transparens och jämförbarhet

Ökad transparens och jämförbarhet

En av Fondbolagens förenings viktigaste uppgifter är att verka för transparens och jämförbarhet för fonder. Föreningen har under 2015 och 2016 tagit flera initiativ för att ytterligare öka öppenheten.

Samordnad redovisning av koldioxidavtryck

Fondbolagens förening har under våren 2016 arbetat fram en vägledning för samordnad redovisning av koldioxidavtrycket med kundinformation om nyckeltalet som också förklarar begränsningarna med den redovisning som är möjlig i dag.

Läs mer (PM och vägledning)

 

Sverige har gått före med tydligare information om kostnader för courtage och analys

I föreningens Kod för fondbolag finns sedan 2015 krav på att separera transaktionskostnaden i kostnader för courtage och analys. Syftet är att det ska bli tydligare för kunden vad denne betalar för analys som köps inom ramen för fondförvaltningen. Den svenska fondbranschen har arbetat för att en sådan uppdelning ska möjliggöras.

Läs mer (pressmeddelande)
Kod för fondbolag

Nyckeltal mm för att tydliggöra graden av aktivitet i fonders förvaltning

Fondbolagens förening har beslutat om åtgärder i syfte att förtydliga informationen kring fonders aktivitetsgrad.

Tre konkreta åtgärder har beslutats av Fondbolagens förenings styrelse. Förarbetet har skett i dialog med Finansinspektionen:

  1. Jämförelseindex. Föreningen rekommenderar att jämförelseindex ska redovisas i fondens faktablad, när det finns ett relevant sådant, för att främja möjligheten till jämförbarhet mellan fonder och möjligheten till utvärdering av fonden.
  2. Active share. Nyckeltalet active share ska redovisas för aktiefonder i fondens årsberättelse där så är möjligt. Nyckeltalet används för att ge en bild av en fonds aktiva andel i förhållande till jämförelseindex. Föreningen har tagit fram en vägledning för hur nyckeltalet ska beräknas så att det blir enhetligt.
  3. Styrelsens ansvar. Vidare införs tydligare krav på fondbolags styrelser i föreningens ”Kod för fondbolag” när det gäller uppföljning av att målsättning, riskprofil, aktivitetsnivå och avkastning står i överensstämmelse med informationen om fonden.

Läs mer (pressmeddelande)
Kod för fondbolag
Vägledning för beräkning av Active share
Vägledning för framtagande av faktablad

Skriv ut Tipsa om den här sidan