2014-04-01

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se

Avgifter hos Finansinspektionen
(FI Dnr 14-3795)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria med förslag till justeringar av avgifter hos Finansinspektionen. Föreningen har följande synpunkter.

Avgift för prövning av ytterligare investeringsstrategier enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (avsnitt 3.1.3 i promemorian)

I promemorian föreslås ett nytt ärendeslag, ”Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) till att omfatta ytterligare investeringsstrategier”.

Föreningen anser att det bör klargöras att när en AIF-förvaltare, med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF, vill förvalta fonder som omfattar andra investeringsstrategier än de som varit föremål för prövning vid den ursprungliga tillståndsansökan, det inte är fråga om en förnyad prövning av tillståndet enligt 3 kap. 1 § LAIF. Det handlar i stället om en anmälan om en väsentlig ändring av verksamheten enligt 3 kap. 10 § LAIF. Med väsentlig ändring av verksamheten avses enligt förarbetena bl.a. ändrade investerings­strategier (prop. 2012/13:155 s. 443). Det bör också betonas att de ändringar som måste anmälas är sådana som är av väsentlig karaktär i förhållande till villkoren för tillståndet, vilket inte bör formuleras så snävt så att anmälningar behöver göras för ofta (a. prop. s. 221).

Vidare bör klargöras att när det gäller ändrade eller nya fondbestämmelser för specialfonder så görs prövningen enligt 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappers­fonder (a. prop. s. 443). Den prövningen innefattar en bedömning av förvaltarens möjlighet att förvalta specialfonden i fråga och en avgift för en sådan prövning utgår redan. Dubbel prövning av såväl godkännande av fondbestämmelser som godkännande av väsentlig ändring bör inte kunna komma i fråga. Eftersom en specialfonds investeringsstrategier måste ligga inom de ramar som följer av lagen om värdepappersfonder så bör det inte vara fråga om en väsentlig ändring som även måste anmälas enligt 3 kap. 10 § LAIF utan endast om en prövning inom ramen för godkännande av fondbestämmelser, såsom är fallet för värdepappersfonder. 

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall

chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan