2014-10-13

Finansdepartementet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet (SOU 2014:47)

Fondbolagens förening har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Föreningen välkomnar genomgången av det svenska systemet och är positivt inställd till ARN:s verksamhet. Föreningen har tagit del av Svenska Fondhandlareföreningens och Svenska Bankföreningens svar på remissen. Fondbolagens förening delar dessa föreningars invändningar mot sänkningen av beloppsbegränsningen samt om eventuella förändringar av sammansättningen av nämnden. Föreningen delar även Svenska Fondhandlareföreningens och Svenska Bankföreningens synpunkt att det bör tydliggöras att skyldigheten att lämna upplysning om alternativ tvistlösning inte uppstår redan vid första kontakt med en konsument som har ett klagomål.

Näringsidkaren måste ges möjlighet att undersöka och behandla klagomålet innan konsumenten upplyses om att det finns andra vägar att gå, upplysningsskyldigheten kan inte uppstå redan då kunden tex per telefon uttrycker att denne är missnöjd i något avseende.

I övrigt tillstyrker föreningen utredningens förslag.

Fondbolagens förening

Lena Falk, jurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan