2014-09-29

Finansdepartementet

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (Fi2014/2420)

Fondbolagens förening har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss (promemorian). Föreningen har inga invändningar mot förslagen men har vissa synpunkter på definitionen av inhemska PEP.

Ett av de svåraste områdena att bevaka inom penningtvättsregelverket är kontroller med avseende på personer i politiskt utsatt ställning, PEP. Här innebär förslaget att PEPs delas in i tre kategorier; utländska PEPs, dvs personer i politiskt utsatt ställning i länder utanför EES; inhemska PEPs vilket innebär PEPs från ett land inom EES; samt fysiska personer i ledningen i en internationell organisation. För utländska PEPs ska alltid skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtas medan för inhemska PEP ska skärpta åtgärder vidtas om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. Enligt promemorian innebär detta att en helhetsbedömning ändå alltid måste göras avseende PEP från länder inom EES eftersom en bedömning av bland annat riskerna i det aktuella landet, vilket belopp det rör sig om och vilken produkt transaktionen avser blir nödvändig. Därmed får indelningen i utländska PEPs och inhemska PEPs inte någon reell betydelse vid tillämpningen av regelverket. Den kännedom som krävs av bolagen för att inte genomföra skärpt penningtvättskontroll är svår att uppnå annat än när det gäller PEP från det egna landet. Föreningen menar därför att gränsdragningen mellan inhemska och utländska PEP bör förtydligas så att det står klart för verksamhetsutövarna när skärpta åtgärder krävs. Förenklad hantering torde bara avse PEP från det egna landet.

Fondbolagens förening

 

Lena Falk
jurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan