2016-03-07

Finansdepartementet
Fi.registrator@regeringskansliet.se

Remissvar avseende Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden, KOM(2016) 26 slutlig (Fi2016/00380/S1)

Fondbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Föreningen noterar att vissa finansiella företag undantas från några av de föreslagna artiklarna (artikel 4.6 om begränsningar av ränteavdrag och artikel 8.2 om utländska kontrollerade bolag). Bland annat undantas alternativa investeringsfonder och värdepappersfonder (artikel 2.4 e och f). Däremot undantas inte de bolag som förvaltar fonderna, dvs. förvaltare av alternativa investeringsfonder respektive fondbolag. Föreningen kan inte se att skälen för att dessa bolag inte omfattas av undantagen redovisas i kommissionens förslag. Förvaltare av alternativa investerings­fonder och fondbolag kan i delar ägna sig åt samma verksamhet som värdepappers­företag, vilka företag omfattas av undantagen (jfr artikel 6.4 i direktiv 2011/61/EU och artikel 6.3 i direktiv 2009/65/EG). Föreningen anser att frågan bör belysas i det fortsatta arbetet med direktivet.

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall

chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan