2016-01-07

Finansdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Remissvar avseende promemorian Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning (FI2015/05412/V)

Fondbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad promemoria.

Såsom anförs i promemorian hade det varit bättre och tydligare för berörda aktörer om de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya marknadsmissbruks­reglering hade kunnat träda i kraft i tid, dvs. den 3 juli 2016. De nu föreslagna lagändringarna utgör en tillfällig lösning för att möjliggöra efterlevnad av marknadsmissbruksförordningen i avvaktan på en fullständig anpassning  av svensk rätt.

Föreningen tillstyrker mot den bakgrunden de föreslagna lagändringarna.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall

chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan