2017-09-14

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se

Avgifter hos Finansinspektionen, FI Dnr 17-13593

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Föreningen vill framföra följande synpunkter.

Höjd avgift för små företag

Finansinspektionen föreslår att den lägsta årliga tillsynsavgiften för avgiftsgrupp 1-5 ska höjas från 30 000 kr till 50 000 kr. Fondförvaltare utgör i dagsläget avgiftsgrupp 5 och kommer enligt förslaget att bli avgiftsgrupp 4. Således omfattas fondbolag och AIF-förvaltare av höjningen av den lägsta avgiften.

Av förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finans­inspektionens verksamhet framgår att varje företag i respektive avgiftsgrupp ska betala en avgift som är proportionell i förhållande till företagets storlek. Föreningen kan konstatera att den föreslagna höjningen innebär en ökad kostnad för de minsta företagen, vilka därmed kommer att betala en högre avgift än vad som är proportionellt i förhållande till deras storlek. Mot bakgrund av konsekvenserna för små företag anser föreningen att förslaget bör motiveras på ett tydligare sätt. Föreningen saknar också en konsekvensanalys som utvisar hur många små företag som berörs.

Tillsyn över utländska företag

Av promemorian framgår att Finansinspektionens kostnader för tillsyn över gruppen ”Utländska företag” under 2016 varit betydligt högre än de avgifter som tagits ut för att finansiera den verksamheten. Intäkterna från avgifter uppgick till 1 770 tkr medan kostnaderna för tillsynen uppgick till 9 564 tkr, dvs. ett underskott om 7 794 tkr. Det skäl som nämns för underskottet är att ett mer omfattande arbete bedrivits med utländska fondföretag och AIF-förvaltare. Dessa kostnader bedömer Finansinspektionen ”delvis vara av engångskaraktär”.

Föreningen konstaterar att underskottet i gruppen Utländska företag är avsevärt och att det är hänförligt till tillsyn som utövats över utländska UCITS-fonder som marknadsförs till konsumenter i Sverige. Denna grupp betalar dock ingen tillsynsavgift i Sverige. Inte heller föreslås någon sådan tillsynsavgift införas. Det innebär att underskottet kommer att få betalas av andra företag. Detta torde vidare innebära att Finansinspektionen inte avser att bedriva någon tillsyn över den gruppen. Däremot tas en avgift ut av AIF-förvaltare som marknadsför fonder till konsumenter i Sverige. Här föreslår inspektionen en höjd avgift. Det synes inte finnas någon logik i detta. Föreningen efterlyser resonemang kring hur Finansinspektionens kostnader för tillsyn fördelas och återspeglas i de avgifter som tas ut samt varför den tillsyn som bedrivits över utländska UCITS-fonder under 2016 bedöms vara av engångs­karaktär.

 

Fondbolagens förening

 

Helene Wall, chefsjurist                                                    Sigrid Hultman, jurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan