2017-03-31

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se

Avgifter hos Finansinspektionen, FI Dnr 17-3465

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad rapport. Föreningen har inget att invända mot förslagen men vill framföra följande.

Avgiften för en ansökan om godkännande av fondbestämmelser för en värdepappersfond eller en specialfond är 28 000 kronor. Fondbestämmelser är ofta relativt korta och standardmässigt utformade dokument. Det förekommer dock fall där en mer omfattande prövning av fondbestämmelserna fordras. Föreningen förordar därför en differentiering av avgift där skillnad görs mellan enklare och mer komplicerade prövningar.

Såsom föreningen tog upp i yttrande till myndigheten den 31 mars 2016 (FI Dnr 16-3567) finns förebild för en sådan differentiering i Finland. Den finska myndigheten tillämpar olika avgifter beroende på om det vid godkännandet av fondbestämmelserna krävs väsentliga nya tolkningar (2 100 euro) eller inte (1 100 euro). En annan lösning kan vara att som i Storbritannien göra skillnad mellan godkännande av värdepappersfonder (1 200 GBP) och specialfonder (1 500 GBP).

För en ansökan om ändring av fondbestämmelser tas ut en avgift på 15 000 kr. Ansökan om ändring av fondbestämmelser kan likaså kräva olika omfattande prövningar. Avgift för ansökan om ändring av fondbestämmelser bör därför också kunna differentieras. Exempel på ändringar som kräver mycket begränsad handläggning är sådana justeringar som är betingade av att begrepp i lagstiftningen förändras.

 

Fondbolagens förening

 

Helene Wall, chefsjurist                                          Sigrid Hultman, jurist

 

Skriv ut Tipsa om den här sidan