Finansinspektionen

Förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir (FI Dnr 17-5072)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria med förslag på anpassning till de nya transparensregler för icke-aktierelaterade instrument som kommer att införas i samband med Mifid2/Mifir. Föreningen har följande synpunkter.

Övergripande synpunkter

Fondbolagens förening har välkomnat Finansinspektionen (FI) tidigare initiativ till ökad transparens. Värdepappersfonder och specialfonder (”fonder”) behöver en väl fungerande marknad för framför allt obligationer, penningmarknadsinstrument och derivat för att kunna investera i dessa instrument. Eftersom den absoluta majoriteten av fonderna är öppna för daglig handel behöver fonderna kunna värdera sina innehav på daglig basis samt analysera bland annat likviditetsrisker. Bättre information leder till bättre beräkningsunderlag, bättre analyser och i förlängningen till ett bättre konsumentskydd för fondspararna. Föreningen håller med FI om att hög transparens är ett viktigt medel för väl fungerade finansiella marknader. Generellt stödjer därför föreningen FI i förslaget att, för att undvika att den nivå av transparens som nu gäller försämras, komplettera beviljanden av uppskjutet offentliggörande med en anpassning. Dock bör hänsyn tas till eventuell påverkan på likviditeten på marknaden. Exempelvis kan information på aggregerad nivå (för alla värdepappersinstitut) vara fullt tillräcklig i de fall publicering av information på individuell nivå bedöms påverka likviditeten negativt. Kontinuerlig uppföljning av de ändringar som införs är därför önskvärt, liknande den FI vidtagit för exempelvis ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer[1] vilken påvisat att den ökade öppenheten inte påverkat likviditeten på marknaden negativt. Likaså behöver det löpande följas upp hur transparensreglerna i praktiken blir för utländska bolag som verkar på den svenska värdepappersmarknaden. En situation där bolag registrerar sig utomlands för att undvika transparens bör undvikas.

Synpunkter på Finansinspektionens promemoria

  1. 1.       Överväganden om transparens före handel

FI:s preliminära bedömning är att det skulle medföra en alltför stor omställning på marknadernas nuvarande funktionssätt om inga undantag skulle beviljas. FI föreslår därför att undantag enligt artikel 9.1 i Mifir ska beviljas när villkoren är uppfyllda.

Föreningen har inga invändningar mot FI:s bedömning. Generellt är fondernas behov, för de syften som beskrivs under övergripande synpunkter ovan, mer beroende av transparens efter handel.

  1. 2.      Överväganden om transparens efter handel

FI föreslår att möjlighet att tillämpa uppskjutet offentliggörande bör tillåtas om villkoren i artikel 11.1 (transaktioner av större omfattning än normalt, transaktioner på handelsplats där likvid marknad saknas, transaktionen överstiger en storlek som är specifik för instrumentet) är uppfyllda.

Föreningen har inget att invända mot ovanstående bedömning.

FI föreslår vidare att, för att undvika att nuvarande transparens försämras, komplettera beviljandet av uppskjutet offentliggörande med anpassad, tidigarelagd information enligt villkoren i Mifir artikel 11.3 a (begränsad/aggregerad information).

Föreningen anser att det är viktigt att transparensen inte försämras från nuvarande nivå, varför den anpassade bedömning som FI föreslår är rimlig. Det är rimligt att undantag enligt 11.1 inte blir en standard där allt regelmässigt skjuts upp, utan att FI i stället har möjlighet att tidigarelägga publicering av information som inte bedöms påverka likviditeten negativt.

FI finner vidare att det inte finns skäl att tillämpa möjligheter till förlängning av uppskjutet offentliggörande enligt Mifir artikel 11.3 b-d.

Föreningen delar FI:s ställningstagande. Med detta sagt vill föreningen lägga till att Fi bör fortsätta att övervaka marknadsfunktionen så att exempelvis inte likviditeten blir lidande. Om en marknad ska utvecklas till det bättre är det föreningens åsikt att transparensen är en viktig parameter, dock är likviditet ännu viktigare.  

  1. 3.      Övriga synpunkter för en bättre fungerande obligationsmarknad

Idag finns ingen samlad information över företags samlade emissionsvolymer. Det är ett problem för fondbolagen som måste ha löpande kontroll över exempelvis hur stor del av ett företags utgivna obligationer fonderna äger. Föreningen önskar därför en reglering som säkerställer en regelbunden och harmoniserad publicering av emissionsvolymer. Likaså skulle marknadens funktionssätt troligtvis förbättras om även publicering av uppgifter efter handel harmoniseras och standardiseras.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

 

Fredrik Pettersson

chefsanalytiker

 


[1] Transparens på marknaden för företagsobligationer (FI Dnr 15-1310)

Skriv ut Tipsa om den här sidan