2017-09-08

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se

Remissvar angående förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter (FI Dnr 17-9236)

Fondbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerade förslag.

Finansinspektionen införde regler om amorteringar av bolån så sent som i juni 2016. Nu föreslås redan förändrade och skärpta krav. Förslaget är komplext och det riskerar att få ytterligare konsekvenser för breda grupper, inte minst för ungdomar som får allt svårare att komma in på bostads­marknaden. Föreningen menar att det vore önskvärt att de grundläggande orsakerna till stigande bostadspriser, såsom bristen på bostäder, i första hand analyseras så att långsiktiga åtgärder kan vidtas. Ett exempel på åtgärder som vidtagits i andra länder, och som kan mildra konsekvenserna för ungdomar, är incitament till bostadssparande.

Förslaget till skärpt amorteringskrav syftar till att ytterligare stärka hushållens motståndskraft. Dessvärre medför ytterligare krav på amorteringar att hushållen får ett allt mindre utrymme för eget sparande. Ett eget sparande har den fördelen att pengarna är mer tillgängliga om de skulle behövas, exempelvis vid inkomstbortfall eller andra oförutsedda händelser. I ett sådant läge kan det vara svårt att ta nya lån för att täcka oväntade utgifter. De hushåll som har mest behov av en egen buffert kommer att ha minst utrymme att sätta av pengar till en sådan och kommer därmed att få sämre motståndskraft vid försämringar i ekonomin.

Föreningen ansluter sig i övrigt till de övergripande synpunkter på förslaget som Bankföreningen framför i sitt remissvar.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Fredrik Nordström                                                                      Helene Wall

vd                                                                                                  chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan