2018-03-23

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se

Avgifter hos Finansinspektionen, FI Dnr 18-4302

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria med förslag till nya avgifter hos Finansinspektionen. Föreningen har följande synpunkter.

I promemorian föreslås avgifter för prövning av de nya ärenden som föranleds av EU:s förordning om penningmarknadsfonder. Av förordningen framgår att penning­marknads­fonder ska ha tillstånd oavsett de är värdepappersfonder (artikel 4) eller AIF-fonder, däribland specialfonder (artikel 5). Tillstånd för värdepappersfonder och specialfonder ges i svensk rätt genom att fondbestämmelserna godkänns. I promemorian föreslås ett ärendeslag som innebär såväl ”auktorisation av penningmarknadsfond” som ”godkännande av fondbestämmelser”. Föreningen kan dock inte se att förordningen ger skäl att frångå den i Sverige gällande ordningen att godkännande av fondbestämmelserna innebär en auktorisation av fonden. Om fondbolaget uppfyller kraven i förordningen – och lagen om värdepappersfonder – ska fondbestämmelserna godkännas. Det som anges i artikel 4.2 i förordningen om att en penningmarknadsfond ska auktoriseras som en del av auktoriseringsförfarandet för UCITS-fonder torde inte innebära annat än att båda regelverken ska följas.

När det gäller auktorisation för AIF-fonder kan noteras att det i förordningen anges att fondbestämmelserna ska godkännas (artikel 5.1). Det synes således förutsättas att AIF-fonder som är penningmarknadsfonder ska ha fondbestämmelser. Detta framgår dock inte av det föreslagna ärendeslaget för auktorisation av en sådan fond. Det bör vidare övervägas om det behövs något ärendeslag för ändring av sådana fond­bestämmelser.

När det gäller avgiftsklasser för godkännande av penningmarknadsfonder föreslås i promemorian att dessa ska variera beroende på om fonden är en värdepappersfond, en specialfond eller en annan AIF-fond. Detta indikerar att prövningarna skulle vara olika omfattande. Eftersom reglerna i förordningen är desamma oavsett fondtyp kan föreningen inte se skälen bakom detta. Visserligen uttrycks tillståndsprocessen i artikel 4 och 5 i förordningen på något olika sätt, men grunden är i båda fallen att fondförvaltaren måste påvisa att förordningens regler efterlevs (jfr artikel 4.5.e och artikel 5.4.a).

Föreningen har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

 

Fondbolagens förening

 

Helene Wall, Chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan