2018-05-07

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se

Förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag, FI Dnr 18-1141

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om rapportering av kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag. Förslaget föranleds av de förändringar i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som trädde i kraft den 1 januari 2018 (prop. 2017/18:5). Förändringarna innebär bl.a. att värdepappersbolag med viss begränsad verksamhet inte längre ska tillämpa dessa lagar. Finansinspektionen föreslår mot den bakgrunden en rapporteringsskyldighet för dessa bolag som är anpassad till de nya och mer begränsade kapitalkraven.

Föreningen har inga synpunkter på förslaget.

Föreningen vill dock erinra om att det i samma lagstiftningsärende beslutades att fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning inte längre ska tillämpa lagen om kapitalbuffertar och lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Dessa lagändringar, som trätt i kraft den 1 januari 2018, borde föranleda en översyn av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappers­fonder (t.ex. 2 kap. 9 § femte stycket och 5 kap. 3 §) och föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (7 kap. 1 §). Föreningen utgår från att i den utsträckning föreskrifterna inte längre har stöd i lag dessa får anses som obsoleta. 

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall, chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan