2018-05-03

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se

Förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler, FI Dnr 16-17599

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om försäkringsdistribution samt ändringar i föreskrifterna om värdepappers­fonder och föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

När det gäller förslagen till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder resp. förvaltare av alternativa investeringsfonder har föreningen följande synpunkter.

Ett fondbolag och en AIF-förvaltare (härefter fondbolag) som tar emot medel med redovisningsskyldighet ska enligt förslaget tillämpa 6 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse. Flera av bestämmelserna i kapitlet avser förvaring av kunders finansiella instrument och är således inte tillämpliga när det gäller redovisningsmedel. Föreningen förordar därför att det anges att fondbolag som tar emot medel med redovisningsskyldighet ska tillämpa 6 kap. 2-5, 10-13 och 21-23 §§ FFFS 2017:2.

Ett fondbolag som lämnar råd om fondandelar inom fondverksamheten ska enligt förslaget tillämpa artiklarna 27, 33, 37, 52-55 och 59 i den delegerade förordningen till Mifid 2 samt 4 kap. och 7 kap. 1-5 och 8-20 §§ FFFS 2017:2.

Artikel 37 i den delegerade förordningen ska tillämpas av värdepappersföretag som utarbetar investeringsanalyser och är således inte tillämplig när det gäller rådgivning.

Artikel 53 i förordningen ska tillämpas av värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund. Av 2 kap. 17 g § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (och 8 kap. 1 a § lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder) framgår vilka bestämmelser i lagen (2007:528) om värdepappers­marknaden, LV, ett fondbolag ska tillämpa vid rådgivning inom fondverksamheten. Bestämmelserna om oberoende rådgivning i 9 kap. 20 och 22 §§ LV ska inte tillämpas. Det torde innebära att inte heller artikel 53 i förordningen ska tillämpas.

Artikel 59 i förordningen ska tillämpas av värdepappersföretag med avseende på utförande av order och är således inte tillämplig när det gäller ett fondbolags rådgivning.

I 7 kap. 20 § FFFS 2017:2 finns bestämmelser om avgifter vid utförande av order. Paragrafen torde inte vara tillämplig för ett fondbolag som lämnar råd i fondverksamheten.

Föreningen har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall, chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan