2018-04-23

Finansinspektionen
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (Fi2018/01419/S1)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag som i huvudsak innebär att ett företags ”betydande digitala närvaro” i ett land ska jämställas med att företaget har fast driftställe i det landet. Således ska vinster hänförliga till verksamheten beskattas i det land där företaget har betydande digital närvaro.

Föreningen kan konstatera att det är av stor vikt att de definitioner som används i direktivet är tydliga, t.ex. att det står helt klart vilka typer av verksamheter som omfattas av begreppet ”digitala tjänster”. Föreningen noterar att det av andra stycket i artikel 3 framgår att ”digitala tjänster” inte omfattar ”försäljning av varor eller andra tjänster som underlättas genom användning av internet eller ett elektroniskt nätverk”. Det är således endast intäkter hänförliga till tillhandahållandet av den digitala tjänsten i sig som ska beskattas, och inte intäkter relaterade till de varor eller tjänster som säljs genom den digitala tjänsten. Föreningen tolkar det så att om ett företag på sin webbplats tillhandahåller möjlighet att köpa och sälja produkter, t.ex. att teckna fondandelar, skulle intäkterna från försäljningen inte beskattas som en ”digital tjänst”. Frågan är dock om själva webbplatsen i någon situation ändå skulle kunna ses som ”en digital tjänst” som i sig genererar intäkter. Föreningen utgår från att så inte är fallet, men den typen av gränsdragnings­­frågor och tolkningsfrågor skulle kunna uppkomma. Föreningen anser därför att det är viktigt att det i det fortsatta arbetet med direktivet ställs krav på stor tydlighet när det gäller den avsedda tillämpningen.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall, chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan