2018-04-25

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss av förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (Fi2018/01435/S2)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Föreningen hänvisar till det svar som lämnats vad gäller rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (Fi2018/01419/S1). Föreningen kan konstatera att det i här aktuellt förslag är tydligare att plattformstjänster, t.ex. för fonddistribution, är undantagna från tillämpningsområdet. Det torde även innebära att webbplatser som tillhandahålls av fondbolag – utan tillstånd enligt direktiv 2014/65/EU (MiFID) – för distribution av fonder inte kan anses generera beskattningsbara intäkter i direktivet mening.

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall, chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan