2018-03-09

Finansinspektionen
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar avseende promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter (Fi2017/04628/B)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria.

I promemorian föreslås att bl.a. fondbolag ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter utan dröjsmål och i elektronisk form. Vidare föreslås ett bemyndigande till Polismyndigheten att föreskriva om hur uppgifterna ska lämnas. Föreningen utgår från att bemyndigandet avser det sätt på vilket uppgifterna ska lämnas. I konsekvensanalysen anges att förslaget bedöms medföra en begränsad ökning av de administrativa kostnaderna för företagen. Det är viktigt att den ambitionen får genomslag i kommande föreskrifter och framför allt att mindre företag som sällan är föremål för en begäran att lämna uppgifter inte drabbas av onödigt stora administrativa kostnader. Så skulle kunna bli fallet om det krävs särskilda system för att lämna uppgifter. Föreningen utgår från att så inte blir fallet, men detta kan behöva förtydligas i förarbetena.

I promemorian föreslås ett nytt bemyndigande i 13 kap. 1 § 7 lagen (2004:46) om värdepappersfonder, LVF. Detta medför att följdändringar måste göras i vissa paragrafer i lagen som hänvisar till 13 kap. 1 § LVF. Föreningen utgår från att sådana justeringar kommer att göras i 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a § första stycket 8 och 9 samt 12 kap. 10 § LVF samt att författningskommentaren justeras i motsvarande mån.

Föreningen har i övrigt inga invändningar mot förslagen.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall, chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan