Föreningens riktlinjer & kod

Under 2013 har Fondbolagens förenings styrelse beslutat att förändra föreningens struktur för branschnormer. Vid sidan av riktlinjer och kod har vägledning införts. Flera riktlinjer har omvandlats till vägledningar.

Fondbolagens förenings ”Svensk kod för fondbolag” innehåller bestämmelser som går utöver vad som anges i lag och andra författningar. Den innebär således en ambitionshöjning jämfört med lagens krav. Syftet är att främja en sund fondverksamhet och värna förtroendet för fondbranschen.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Föreningens medlemmar ska på ett tydligt sätt ange att de följer koden och förklara avvikelser.

En av de viktigaste principerna i koden är att minst hälften av ledamöterna i fondbolagens styrelser bör vara oberoende. Det är en viktig utgångspunkt för att säkerställa att fondandelsägarnas gemensamma intresse tillvaratas.

Föreningens ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information” har uppdaterats. Föreningens Riktlinjer för årlig redovisning av kostnader till andelsägare har lagts till i riktlinjen som en bilaga.

Skillnaden mellan riktlinjer och vägledningar är att riktlinjerna ibland uttrycker krav som går utöver lag och föreskrifter, medan vägledningar snarare innebär tolkningsstöd och hjälp till medlemmarna i frågor som i vissa fall reglerats i lag och föreskrifter och i vissa fall är helt oreglerade. Vägledningarna finns här.

Skriv ut Tipsa om den här sidan