Fondhandlareföreningens regler för anställdas handel för egen räkning

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående. Antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse den 1 september 2010 att gälla senast från och med den 1 januari 2011.


Fler regler från Svenska Fondhandlareföreningen

INNEHÅLL

1. Reglernas bakgrund och syfte

2. Definitioner

3. Förbud mot handel

3.1 Allmänna förbudsregler

3.2 Diskretionär förvaltning och fondförvaltning

3.3 Investeringsanalyser

3.4 Handelsförbud för analytiker m.fl.

3.5 Handelsförbud för personer inom corporate finance-verksamheten

3.6 Enmånadsregeln

3.7 Publika aktietävlingar

4. Anmälningsskyldigheten

4.1 Personer som är anmälningsskyldiga

4.2 Anmälningsskyldighetens omfattning

4.2.1 Allmänt om anmälningsskyldigheten

4.2.2 Anmälningsskyldigheten avseende fondandelar m.m.

4.2.3 Fondandelar som handlas på en börs eller annan marknadsplats

4.2.4 Anmälningsskyldigheten avseende uppdrag utanför tjänsten

4.3 Närstående

4.4 Anmälan

4.5 Hur affärer får genomföras

5.  Den Anmälningsskyldiges informationsplikt

5.1 Information till Arbetsgivaren m.m.

5.2 Information till Närstående

6. Undantag från anmälningsskyldigheten m.m.

6.1 Undantag för fondandelar

6.2 Undantag vid diskretionär förvaltning

6.3 Undantag vid vissa närståendeaffärer

6.4 Undantag vid uppdrag utanför tjänsten

6.5  Undantag för analytiker m. fl.

6.6  Undantag från enmånadsregeln

6.7  Generellt undantag

7. Arbetsgivarens ansvar

8. Enmånadsregeln

8.1 Allmänt om enmånadsregeln

8.2 Månad

8.3 Särskilt om enmånadsregeln

8.4 Användning av derivatinstrument, strukturerade placeringsprodukter m.m.

Bilaga 1.

Bilaga 2.

Bilaga 3.

 


1. Reglernas bakgrund och syfte

Svenska Fondhand­lareföre­ningens styrelse har – som ett komplement till gällande lagregler och föreskrifter från Finansinspektionen, se Bilaga 1 – be­slutat om följande regler för anställda och uppdrags­tagare i medlems­före­tag om deras egna och deras närståendes affärer med Finansiella Instrument. Denna självreglering utgör en gemen­sam stan­dard för före­ningens med­lems­företag. Reg­lerna är minimiregler som kan göras mer långtgående av respek­tive före­tag.

Värdepappersinstitutet bör se till att anställda och uppdragstagare inte ägnar sig åt egna affärer med Finansiella Instrument på sådant sätt och i sådan omfattning att kundernas förtroende för värdepappersmarknaden, institutet och de anställda riskerar att rubbas.

Reglerna tar i första hand sikte på anställdas och uppdragstagares affärer med Finansiella Instrument inklusive derivatinstrument avseende valuta. Ett värdepappersinstitut bör särskilt överväga om det finns skäl för att reglerna om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare även ska omfatta affärer avista med valuta (d.v.s. med likvid vid köpet). Om Arbetsgivaren beslutar att så ska vara fallet får Arbetsgivaren dels bestämma vilka personalkategorier och uppdragstagare som ska omfattas dels undanta valuta som köps avista med syfte att betala för Finansiella Instrument, varor, tjänster, fast egendom, resor eller reskassa. Angivna undantag får avse såväl den Anmälningsskyldiges som den Närståendes affärer avista i valuta.

 

2. Definitioner

Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Anknutet ombud: det som anges i 1 kap. 5 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Anmälningsskyldig och alla böjningsformer därav: se avsnitt .4.1.

Arbetsgivare: Värdepappersinstitut i egenskap av arbetsgivare till Anmälningsskyldig och upp­dragsgivare till uppdragstagare.

Blankning: avyttring av Finansiella Instrument som säljaren förfogar över genom t. ex. ett värde­papperslån.

Finansiella Instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden d.v.s. överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument.

Som exempel på finansiella derivatinstrument kan nämnas optioner, terminskontrakt, swappar och andra derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar men även derivatinstrument avseende råvaror kan omfattas, se 1 kap. 4 § 5 i lagen om värdepappersmarknaden. Ytterligare exempel är andelssparande i Finansiella Instrument såväl andelssparande i fonder eller innehav i fondföretag som annat andelssparande t.ex. i aktier och fraktioner av aktier.

Spreadbetting och liknande företeelser är att likställa med innehav i Finansiella Instrument vid tillämpningen av dessa regler om det underliggande tillgångsslaget omfattas av begreppet Finansiella Instrument.

Närstående: se avsnitt 4.3.

Värdepappersinstitut: bank med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse eller värdepappersbolag eller annat institut som anges i 1 kap 5 § 27 lagen om värdepappersmarknaden.

 

3. Förbud mot handel

I detta avsnitt anges ett antal situationer när det råder förbud mot att göra affärer.  

3.1 Allmänna förbudsregler

Reglerna i detta avsnitt gäller alla affärer om inte annat sägs. Det har således ingen betydelse om de utförs för egen räkning, för Närståendes räkning, för kunds räkning, för det egna Värdepappersinstitutets räkning eller för annan inom eller utom tjänsten. Ingen anställd eller uppdragstagare hos ett Värdepappersinstitut får

 1. utnyttja sin ställning, eller agera så att misstanke kan upp­komma om att de för egen eller Närståendes räkning skaffar sig favö­rer vid affärer med Finansiella In­stru­ment,
 2. med utnyttjande av kurspåver­kande infor­ma­tion som ännu inte nått mark­nads­plat­sen eller annars inte offentlig­gjorts eller inte är allmänt känd utföra affärer med Finansiella Instrument för egen räkning eller med råd eller på annat sätt föranleda någon annan att göra eller underlåta att göra affärer med Finansiella Instrument grundade på sådan kurspåverkande information. De får inte heller till annan röja sådan kurspåverkande information. Dessa förbud gäller oavsett för hur lång tid place­ringen är av­sedd att vara och oavsett hur stor kurspå­ver­kan kan förväntas bli, (se vidare lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument),
 3. utföra affärer med Finansiella Instrument som innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information – däribland information om kunders ännu inte genomförda order – eller råda eller påverka någon annan att utföra affärer med Finansiella Instrument, om affären innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information. De får inte heller obehörigen röja konfidentiell information till någon annan,
 4. göra affärer med Finansiella Instru­ment i en sådan omfatt­ning att det finns risk för att den egna ekono­miska ställningen därigenom äventyras,
  1. genom annan (bulvan) vidta i dessa regler förbjudna åtgärder, eller
  2. kringgå dessa regler genom utnyttjande av exempelvis derivatinstrument eller kombinationer av olika Finansiella Instrument.

Det ska observeras att uppräkningen inte är fullständig.

3.2 Diskretionär förvaltning och fondförvaltning

Anmälningsskyldig som utför investeringstjänsten diskretionär portföljförvaltning avseende Finansiella Instrument eller förvaltar en eller flera investeringsfonder får inte genomföra egna affärer eller föranleda Närstående att utföra affärer i Finansiella Instrument, som ingår i en portfölj eller i en fond som den Anmälningsskyldige förvaltar, i en sådan omfattning eller så att det av annan orsak kan leda till att diskretionära kunders eller fondandelsägares intressen kan komma att påverkas negativt.

3.3 Investeringsanalyser

Ingen Anmälningsskyldig får för egen räkning utföra eller med råd eller på annat sätt föranleda annan att göra affärer, inkluderande affärer på Värdepappersinstitutets vägnar, med Finansiella Instrument som en Investeringsanalys berör eller med relaterade Finansiella Instrument med kunskap om den förväntade tidpunkten för publicering eller om innehållet i Investeringsanalysen som inte är offentligt tillgänglig eller tillgänglig för kunder och inte omedelbart kan utläsas av den information som finns offentligt tillgänglig, förrän mottagarna av Investeringsanalyserna haft en rimlig möjlighet att reagera på informationen. Undantag från detta gäller dock utförande av affärer i god tro i den normala verksamheten som marknadsgarant eller i samband med utförande av order på kunds eget initiativ.

Anmälningsskyldig får inte heller röja sådan information som anges i första meningen i första stycket.

3.4 Handelsförbud för analytiker m.fl.

Analytiker som är verksamma inom ett Värdepappersinstitut och har utarbetat en Investeringsanalys som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be­rörda Finansiella Instrument eller med därtill relaterade Finansiella Instru­ment i strid med gällande rekommendation. Beträffande möjlighet till undantag från denna regel se avsnitt 6.5.

3.5 Handelsförbud för personer inom corporate finance-verksamheten

Ingen Anmälningsskyldig verksam inom corporate finance får utan Arbetsgivarens tillstånd ge­nom­­­­föra trans­aktion i Finansiella Instrument.

Om Arbetsgivaren medverkar vid en marknadsintroduktion av Finansiella Instrument ska inte en Anmälningsskyldig som har eller haft befattning med den aktuella marknadsintroduktionen få tilldelning i introduktionen. Den Anmälningsskyldige får alltså inte teckna introduktionen. Vad som sägs i detta stycke gäller även för Närstående till den Anmälningsskyldige.

För Anmälningsskyldiga som har eller haft befattning med den aktuella marknads-
introduktionen gäller dessutom att de inte bör få tillstånd att göra affärer med Finansiella Instrument vars värde i väsentlig mån är beroende av värdet av emittentens aktier eller annars emittentens finansiella ställning förrän tidigast dagen efter den dag då emittenten första gången efter introduktionen lämnar en delårsrapport till marknaden. Inte heller får Närstående till den Anmälningsskyldige göra affärer i strid med denna bestämmelse.

Med marknadsintroduktion likställs utför­säljningsuppdrag och andra med marknadsin­tro­duktioner likartade åtgärder.

Med Anmälningsskyldig som har eller haft befattning med den aktuella marknads­introduktionen avses Anmälningsskyldig som deltagit i författandet av eller framtagande av underlag till prospekt eller annat informationsmaterial eller utfört rådgivning eller analys inför den aktuella marknadsintroduktionen.

3.6 Enmånadsregeln

Anmälningsskyldig och andra som anges i avsnitt 8.1 får inte genom affärer i Finansiella Instrument realisera eller på annat sätt säkerställa Vinst inom en kortare innehavstid än en Månad, se vidare även avsnitt 8. Om synnerliga skäl föreligger får undantag medges enligt avsnitt 6.6. 

3.7 Publika aktietävlingar

Ingen Anmälningsskyldig får under anställnings- eller uppdragstiden delta i publikt anordnad tävling om utfallet på fiktiva eller faktiskt gjorda placeringar (aktietävling och liknande).

  

4. Anmälningsskyldigheten

4.1 Personer som är anmälningsskyldiga

Anmälningsskyldig enligt dessa regler är

 1. person som har någon form av anställningsförhållande i ett värdepappersinstituts värdepappers- eller valutarörelse 
 2. styrelseledamot i ett värdepappersinstitut
 3. uppdragstagare inom ett värdepappersinstituts värdepappers- eller valutarörelse såväl externa som interna som sådana vilka har sin huvudsakliga verksamhet i annan del av koncernen
 4. Anknutet ombud
 5. anställda hos ett Anknutet ombud
 6. uppdragstagare hos Anknutet ombud

De personer som anges under punkterna 2 – 6 är dock anmälningsskyldiga endast om de genom sitt uppdrag normalt kan antas ha tillgång till inte offentliggjord information om sådana omständigheter som kan påverka kursen på Finansiella Instrument, eller annan konfidentiell information som avser kunder i Värdepappersinstitutets värdepappers- eller valutarörelse.

4.2 Anmälningsskyldighetens omfattning

4.2.1 Allmänt om anmälningsskyldigheten

Den Anmälningsskyldige ska snarast efter det att denne underrättats av Arbetsgivaren om sin anmälningsskyldighet

 1. anmäla sitt eget och Närståendes innehav i Finansiella Instrument vid tidpunkten för underrättelsen om inte en undantagssituation enligt de regler som anges i avsnitt 6 föreligger, och därefter
 2. omedelbart anmäla varje förändring i sitt eget och Närståendes innehav i Finansiella Instrument om inte en undantagssituation enligt de regler som anges i avsnitt 6 föreligger, samt
 3. på Arbetsgivarens begäran även i övrigt redovisa sitt eget och Närståendes innehav av Finansiella Instrument i den utsträckning Arbetsgivaren bestämmer och vid tidpunkt som Arbetsgivaren anger.

Vad som sägs i första stycket punkterna 1 – 3 gäller även indirekta innehav via pensions- eller andra försäkringsprodukter där den Anmälningsskyldige eller Närstående kan påverka placeringar i enskilda Finansiella Instrument om inte en undantagssituation enligt avsnitt 6 föreligger.

Vid Blankning ska anmälan göras när försäljning sker och när täckningsköp görs.

4.2.2 Anmälningsskyldigheten avseende fondandelar m.m.

För sparande i fondandelar eller fondföretag eller annat andelssparande i Finansiella Instrument (t.ex. i aktier och fraktioner av aktier) som inte rör

 • fondandelar eller fondföretag som avses i punkt 4.2.3, eller
 • som inte omfattas av undantaget i avsnitt 6.1

ska anmälan göras vid

 1. regelbundet sparande (t. ex. genom stående överföring av medel) vid första förvärvet och däref­ter vid even­tuella belopps­föränd­ringar samt om sparandet i fonden upphör,
 2. engångsförvärvade Poster av ifrågavarande sparande med belopp om SEK 15 000 eller högre,
 3. alla avyttringar, oavsett belopp, av ifrågavarande  sparande även innefattande byten med föregående försäljning av tidigare innehav (t.ex. försäljning av fondandelar för att byta till fondandelar i en annan fond)

Vad som sägs i första stycket gäller såväl för den Anmälningsskyldiges egna innehav som för Närståendes. Det gäller även för indirekta innehav via pensions- eller andra försäkringsprodukter exempelvis kapitalförsäkringar där den Anmälningsskyldige eller Närstående kan påverka placeringar i enskilda Finansiella instrument.  

Som framgår av avsnitt 6.3 punkt 6 får Arbetsgivaren under vissa förutsättningar medge undantag från anmälningsskyldigheten i detta avsnitt för Närståendes affärer.

4.2.3 Fondandelar som handlas på en börs eller annan marknadsplats

För affärer i fondandelar eller fondföretag som handlas på en börs eller annan marknadsplats (t.ex. s.k. ETF, Exchange Traded Funds) ska anmälan göras enligt de regler som gäller för aktier, se även sista stycket i avsnitt 6.1. Det innebär att enmånadsregeln, se avsnitt 8, blir tillämplig på affärer i ETF:er.

4.2.4 Anmälningsskyldigheten avseende uppdrag utanför tjänsten

För den Anmälningsskyldiges uppdrag utanför tjänsten avseende Finansiella Instrument för annans räkning ska anmälan göras för uppdragsgivarens innehav av Finansiella Instrument och ändringar av innehavet om inte Arbetsgivaren medgivit undantag enligt avsnitt 6.4. För sådant uppdrag krävs Arbetsgivarens tillstånd.  

4.3 Närstående

Med Närstående avses

 1. den Anmälningsskyldiges make/maka, sam­bo eller registrerad partner,
 2. den Anmälningsskyldiges minderåriga barn eller styvbarn och andra släktingar till den Anmälningsskyldige som har delat samma hushåll som denne under minst ett år den dag den berörda affären ägde rum,
 3. juridisk person, med vilket avses sådan juridisk person över vilken An­mälningsskyldig en­sam eller tillsam­mans med annan har ett väsent­ligt in­flytande genom antingen ledande ställning eller eko­no­misk ge­men­skap. Med ekono­misk ge­men­skap avses ett direkt eller indirekt innehav av minst 10 pro­cent av aktierna/andelarna eller rös­terna eller rätt till minst 10 pro­cent av av­kast­ningen, och
 4. annan person med vilken den Anmälningsskyldiges förbindelser är sådana att han eller hon har direkt eller indirekt väsentligt intresse av handelns resultat annat än en avgift eller kommission för handels utförande. Som exempel kan nämnas medlemskap i sparklubb eller ägarandel i icke publikt bolag för handel och förvaltning med Finansiella Instrument.

Värdepappersinstitut anses inte vara Närstående vid tillämpning av punkterna 3 eller 4 i första stycket.

4.4 Anmälan

Anmälan ska ske på sätt Arbetsgivaren bestämmer.  Anmälningarna ska behandlas konfidentiellt.
I anmälan ska anges om ett innehav avvecklats inom kortare tid än en Månad, se avsnitt 8.

4.5 Hur affärer får genomföras

Affärer med Finansiella Instrument för den Anmälningsskyldiges egen eller Närstå­endes räk­ning bör  göras genom Arbets­givaren. Affärerna ska handläggas som normala kundupp­drag och utföras av annan med­arbetare i Vär­depappers­institutet än den Anmälningsskyldige själv såvida inte någon form av självbetjäning avsedd för kunder (t. ex. med hjälp av Internet eller telefon) kan utnyttjas.

Om prioritering av affärsuppdrag måste göras, t.ex. vid bristande till­delning eller vid ­s. k. mak­ning av affär­er, ska uppdrag från kund ha före­träde framför uppdrag från Anmälningsskyldig.

 

5.  Den Anmälningsskyldiges informationsplikt

5.1 Information till Arbetsgivaren m.m.

Den Anmälningsskyldige ska snarast efter det att denne erhållit underrättelse om sin anmälningsskyldighet av Arbetsgivaren informera Arbetsgivaren om vilka Närstående som den Anmälningsskyldige har och om någon av dem är anmälningsskyldig, se avsnitt 6.7.

Vidare ska den Anmälningsskyldige informera Arbetsgivaren om följande

 1. in- och utträde ur sparklubb för handel och förvaltning av Finansiella Instrument,
 2. delägarskap i icke publikt bolag för handel och förvaltning av Finansiella Instrument,
 3. uppdrag om diskretionär förvaltning av eget och Närståendes innehav,
 4. regelbundet sparande i fondandelar eller fondföretag eller andelssparande i andra Finansiella Instrument enligt avsnitt 4.2.2,
 5. förvärv av aktier i Värdepappersinstitut som inte är föremål för handel på aktiemarknaden innan förvärvet sker,  och
 6. uppdrag utanför tjänsten avseende Finansiella Instrument för annan enligt avsnitt 4.2.4.

Anmälningsskyldig som är medlem i sparklubb enligt andra stycket 1 eller delägare i bolag enligt andra stycket 2 ska till Arbetsgivaren inge årsredovisning för klubbens respektive bolagets verksamhet.

5.2 Information till Närstående

Den Anmälningsskyldige ska underrätta sina Närstående om de regler om anmälningsskyldighet som gäller för Närstående och om hur affärer med Finansiella Instrument bör genomföras, se avsnitt 4.5.

 

6. Undantag från anmälningsskyldigheten m.m

Om en undantagssituation enligt avsnitt 6.1 – 6.4 föreligger gäller inte enmånadsregeln. (Enmånadsregeln redovisas i avsnitt 3.6 och 8).

6.1 Undantag för fondandelar

Från anmälningsskyldigheten undantas

 1. andelar i värdepappersfonder och i andra motsvarande fonder inom EES,
 2. andelar i svenska specialfonder,
 3. andelar i andra fonder än som anges i 1 och 2 samt innehav i fondföretag om de är föremål för tillsyn enligt lagstiftning i en EES-stat och har tillräckligt stor riskspridning.

Med tillräckligt stor riskspridning avses vid tillämpning av första stycket punkt 3 att fondens innehav består av minst 10 olika Finansiella Instrument där högst två av innehaven får uppgå till maximalt 30 procent vardera av fondförmögenheten från en och samma emittent och övriga innehav får uppgå till maximalt fem procent vardera av fondförmögenheten från en och samma emittent.

Undantag enligt detta avsnitt avser även den Anmälningsskyldiges eller Närståendes innehav i såväl andelar som anges i första stycket 1 – 3 som indirekta innehav via pensions- eller andra försäkringsprodukter.

Vad som sägs i detta avsnitt gäller dock inte andelar i fonder och fondföretag som handlas på börs eller annan marknadsplats (t.ex. s.k. ETF), se avsnitt 4.2.3. Vad som gäller om anmälningsskyldighet beträffande andra fondandelar eller andra fondföretag eller i andelssparande i Finansiella instrument framgår av avsnitt 4.2.2.

Det bör observeras att det följer av 8 kap 3 § punkt 2 i FFFS 2007:16 att undantaget från anmälningsplikt inte gäller för Anmälningsskyldig som deltar i förvaltning av fond eller fondföretag.

6.2 Undantag vid diskretionär förvaltning

Från anmälningsskyldigheten får Arbetsgivaren undanta affärer i Finansiella Instrument som genomförs inom ramen för ett diskretionärt förvaltningsuppdrag under förutsättning att

 1. den Anmälningsskyldige uppdragit åt annan att diskretionärt förvalta den Anmälningsskyldiges innehav av Finansiella Instrument,
 2. det inte förekommer något föregående utbyte av information mellan förvaltaren och den Anmälningsskyldige, eller någon som företräder den Anmälningsskyldige, i samband med utförande av affärer, och att
 3. den Anmälningsskyldige inte heller på annat sätt vare sig direkt eller indirekt medverkar i eller påverkar affärsbesluten.

Vad som sägs i första stycket gäller även när den Anmälningsskyldige lämnat ett diskretionärt förvaltningsuppdrag avseende dennes indirekta innehav i Finansiella Instrument via pensions- eller andra försäkringsprodukter.

6.3 Undantag vid vissa närståendeaffärer

Från anmälningsskyldigheten får Arbetsgivaren undanta Närståendes affärer med Finansiella Instrument under förutsättning av att den Anmälningsskyldige inte genom samråd eller på annat sätt medverkat vid affärsbesluten.

Exempel på när undantag kan ges är när affären utförts på något av följande sätt

 1. av den Närstående själv,
 2. av förvaltare som förordnats enligt föräldrabalken,
 3. inom ramen för ett diskretionärt förvaltningsuppdrag vare sig det avser den Närståendes direkta innehav eller indirekta innehav via pensions- eller andra försäkringsprodukter,
 4. av sparklubb i vilken den Anmälningsskyldige är passiv medlem,
 5. av ett icke publikt bolag för handel och förvaltning av Finansiella Instrument och valuta där den Anmälningsskyldige är passiv ägare eller delägare, eller
 6. genom stående överföring av medel för investeringar i fondandelar eller andelar i andra Finansiella Instrument enligt vad som sägs i avsnitt 4.2.2.  

6.4 Undantag vid uppdrag utanför tjänsten

Arbetsgivaren får - i fall som anges i avsnitt 4.2.4 – medge undantag från anmälningsskyldigheten om särskilda skäl föreligger.

6.5  Undantag för analytiker m. fl.

Arbetsgivaren får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från förbudet i avsnitt 3.4 för analytiker och andra som omfattas av bestämmelsen. Beslut om undantag ska medges innan affären utförs och ske i enlighet med Arbetsgivarens närmare riktlinjer. Anmälningsskyldighet för berörda affärer kvarstår.

6.6  Undantag från enmånadsregeln

Arbetsgivaren får, om synnerliga skäl föreligger, medge undantag från enmånadsregeln, exempelvis vid oförutsedda förändringar i familje- eller boendeförhållanden. Medgivandet ska ske innan affären utförs. Anmälningsskyldigheten för berörda affärer kvarstår.

6.7  Generellt undantag

Undantag från anmälningsskyldigheten gäller i fall den Närstående själv är Anmälningsskyldig till ett Värdepappersinstitut.

 

7. Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren

 1. bör underrätta den Anmälningsskyldige om reglernas innehåll och om hur anmälningar ska vara utformade samt på lämpligt sätt förvissa sig om att den Anmälningsskyldige tagit del av reglerna,
 2. bör besluta och informera den Anmälningsskyldige om de undantag som ska gälla enligt avsnitt 6,
 3. bör meddela berörda Anmälningsskyldiga om beslut enligt punkterna 5 och 6 nedan samt enligt avsnitt 3.5,
 4. bör uppmärksamma den Anmälningsskyldige med insynsställning i Arbetsgivaren på anmälningsskyldigheten enligt 4 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, vilken anmälningsskyldighet är vidare än enligt dessa regler,
 5. får medge medlemskap i sådana klubbar och delägarskap i sådana bolag som avses i andra stycket  punkterna 1 och 2 i avsnitt 5.1 om den Anmälningsskyldige genom kontroll av stadgar, placeringsreglemente eller motsvarande förvissat sig om att klubben eller bolaget kommer att iaktta de regler som anges under rubriken enmånadsregeln,
 6. får medge sådant förvärv av aktier som avses i andra stycket punkt 5 i avsnitt 5.1 om förvärvet inte kan ses som ett kringgående av enmånadsregeln,
 7. får tillåta ägaranknytning eller uppdrag enligt andra stycket punkterna 3 och 6 i avsnitt 5.1 om inte detta strider mot enmånadsregeln, se avsnitt 8.

Medlemsföretagen erinras om skyldigheten att upprätta s.k. insiderförteckning i det egna bolaget enligt 10 a § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och förteckning över anmälda affärer från Anmälningsskyldiga enligt 13 § samma lag.

 

8. Enmånadsregeln

8.1 Allmänt om enmånadsregeln

Vad som nedan sägs om den Anmälningsskyldige gäller - om inte Arbetsgivaren medgett undantag enligt avsnitt 6.1 – 6.4 eller 6.6 – även för

 1. Närstående, och
 2. uppdragsgivare enligt avsnitt 4.2.4.

Ingen Anmälningsskyldig får genom affärer med Finansiella Instrument realisera eller på annat sätt säkerställa Vinst (t.ex. genom hedge/säkring med derivatinstrument)  inom en kortare innehavstid än  en Månad (se definition i 8.2).

Detta innebär att förvärv av Finansiella Instrument (långa posi­tioner) och negativa positioner (korta positioner, t. ex. vid Blankning)  med en innehavstid som understiger en Månad är otillåt­na.

Finansiella Instrument som den Anmälningsskyldige re­dan innehar då anställ­nings- eller uppdragsförhållandet inträ­der, eller därefter erhåller genom arv, bodelning eller testamente eller som gåva av annan än Närstående eller av annan som omfattas av reglerna ska anses som innehavda i mer än en Månad.

8.2 Månad

Med Månad avses en period som löper från och med ett datum i en kalendermånad till samma datum i nästkommande kalendermånad. Om det datumet saknas i den nästkommande månaden avses i stället den första dagen i den påföljande månaden. Exempel: Om någon förvärvar ett Finansiellt Instrument den 10 mars får instrumentet säljas med Vinst tidigast den 10 april.  Om någon förvärvar ett Finansiellt Instrument den 31 januari får instrumentet säljas med Vinst tidigast den 1 mars.

8.3 Särskilt om enmånadsregeln

Vid tillämpningen av enmånadsregeln gäller att:

 1. Post som gått med Vinst får säljas först då den innehafts i minst en Månad,
 2. om avyttring av Finansiella Instrument sker genom Blankning, får kvitt­ning av den negativa (korta) positionen genom täck­ningsköp av motsvarande Finansiella Instrument, om det ger Vinst, ske tidigast en Månad efter affärsdagen för avyttringen,
 3. byte av Finansiella Instrument jäm­ställs med förvärv och avyttring,
 4. aktier tecknade med företrädesrätt (t. ex. vid nyemission) får säljas först då innehavstiden för mo­deraktien är längre än en Månad.

Med Post avses det antal, det nominella belopp eller det antal andelar av Finansiella Instru­ment som framgår av avräkningsnota eller liknande. Om Post avser aktier eller aktierelaterade Finansiella In­stru­ment ska vid bestämning av Postens storlek hänsyn tas till sådana förändringar som kan ha skett under innehavstiden till följd av fond­emission, split eller sammanläggning.

Med Vinst på förvärvad Post avses nettolikvid vid avyttring (således med avdrag för omkostnader) minskad med nettolikvid vid förvärv inklusive omkostnader. Vid beräkning av Vinst ska även erhållen premie, t ex för utfär­dade derivatinstrument, samt valutakursvinst på utländskt Finansiellt Instrument inräknas. Principen är att beräkningen ska ske Post för Post och någon genomsnittsberäkning av nettolikvider för anskaffning av flera Poster får inte ske.

Med Vinst på Post som varit föremål för Blankning avses nettolikvid vid avyttring (således med avdrag för omkostnader inklusive eventuella kostnader för värdepapperslån) minskad med kostnaderna för återköp inklusive omkostnader, om skillnaden är positiv. Principen är att beräkningen ska ske Post för Post och någon genomsnittsberäkning av nettolikvider vid avyttring av flera Poster får inte ske.

Vinst ska beräknas i svenska kronor (SEK) oavsett om växling skett eller ej.

8.4 Användning av derivatinstrument, strukturerade placeringsprodukter m.m.

Syftet med detta regelverk är att markera att Anmälningsskyldiga, för egen eller Närståendes räkning inte får ägna sig åt korttidshandel. Anmälningsskyldig eller Närstående får därför inte heller göra kortfristiga affärer i derivatinstrument, strukturerade produkter eller andra slag av Finansiella Instrument så att placeringen eller en kombination av placeringar får effekten att reglerna om minsta innehavstid kringgås. Vid osäkerhet om en viss affär eller kombination av affärer är tillåten ska Anmälningsskyldig alltid inhämta Arbetsgivarens tillstånd innan affären genomförs.


I bilaga 3 ges några exempel på tillämpningen av enmånadsregeln på affärer i derivatinstrument.

 

Bilaga 1

Tillämpliga författningar m.m.

Lagstiftning

(www.lagrummet.se)

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

 

Föreskrifter och allmänna råd

(www.fi.se)

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse (särskilt 8 och 11 kap.)

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:9) om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter.

 

Självreglering

Svenska Fondhandlareföreningens tilldelningsregler vid överteckning (www.fondhandlarna.se).

 

 

Bilaga 2

Tillåtna affärer vid tillämpning av enmånadsregeln

Kra­vet på en minsta inne­havstid om en Månad gäller inte

 1. vid avyttring av Finansiella Instrument då kursen fallit så att Vinst inte uppkommer,
 2. vid förvärv för att täcka Finansiella Instrument som varit föremål för Blankning då kursen stigit så att Vinst inte uppkommer,
 3. vid avyttring av tilldelade emis­sions- och in­köpsrät­ter och likartade rätter,
 4. avyttring av fondandelar anskaffade genom regelbundet sparande (anm. exemplet blir tillämpligt för sådant fondsparande som omfattas av reglerna och inte omfattas av undantaget i 6.1),
 5. avyttring av fondandelar anskaffade genom engångsförvärv underskridande ett belopp om SEK 15.000 (anm. exemplet blir tillämpligt för sådant fondsparande som omfattas av reglerna och inte omfattas av undantaget i 6.1),
 6. vid utnyttjande av t. ex. köpoption, teck­ningsop­tion respektive konver­tibelt skul­debrev för lö­sen med leverans, nyteck­ning respektive kon­verter­ing till under­lig­gande Finansiella Instrument. Utnytt­jandet får ske även om det instrument som utnyttjas inte innehafts i en Månad. För underliggande Finansiella Instrument som för­värvats på detta sätt gäller vid beräkning av innehavstiden att även innehavstiden för det utnyttjade instrumentet får tillgodoräknas,
 7. vid accept av uppköpserbjudande riktat till all­mänheten, eller
 8. vid avyttring av Finansiella Instrument som förvärvats i samband med ett inköpserbju­dande (av­knoppning) eller som erhållits som sakutdel­ning (t. ex. i form av aktier) eller genom fondemission om det instrument som berättigat till åtgärden innehafts i mera än en Månad

 

 

Bilaga 3

Några exempel på tillämpningen av enmånadsregeln på affärer i derivatinstrument

Det bör observeras att  följande exempel inte ger någon fullständig  beskrivning av tillämpningen av en­månads­regeln i alla tänkbara situationer.

Med begreppet option avseende leveransbar underliggande egendom nedan avses op­tion av amerikansk typ, d.v.s. med möjlighet till lösen under löptiden. För optioner avseende leveransbar underliggande egendom av europeisk typ, d.v.s. där lösen endast kan begäras på slutdagen, kan tillämpningen bli annorlunda än i exemplen. Med begreppet leveransbar underliggande egendom avses Finansiella Instrument eller valu­ta.

 1. utfärdad eller innehavd option, där innehav av leveransbar underliggande egendom saknas, får inte kvittas inom en Månad om kvittningen ger upphov till Vinst (kvittningsregeln),
 2. förvärv av köpoption avseende leveransbar underliggande egendom får ske utan annat hinder än kvittningsregeln ovan,
 3. förvärv av kontantavräknad option får bara ske om återstående löptid är minst en Månad,
 4. utfärdande av kontantavräknad option får ske utan annat hinder än kvittningsregeln ovan,
 5. förvärv av säljoption med lösenpris motsvarande eller överstigande förvärvspriset på leveransbar underliggande egendom får bara ske om motsvarande egendom innehafts i minst en Månad (utgör en form av säkring av avyttringspriset),
 6. utfärdande av köpoption avseende leveransbar underliggande egendom får bara ske om motsvarande egendom innehafts i minst en Månad (lösen med vinst på underliggande egendom kan ej uteslutas),
 7. utfärdande av säljoption avseende leveransbar underliggande egendom får ske om åter­stående löptid är minst en Månad (option som förfaller värdelös ger ändå utfärdaren en premie, vilken räknas som vinst),
 8. avyttring på termin avseende leveransbar underliggande egendom får bara ske om motsvarande egendom innehafts i minst en Månad,
 9. termin får inte nettas inom en Månad, efter den dag terminskontrak­tet avtalades, om nettningen ger upphov till vinst (nettningsregeln),
 10. förvärv av underliggande egendom på termin får ske utan annat hinder än nettningsregeln ovan eller
 11. vid utnyttjande av kombinationer av op­tioner respektive terminer eller kombinationer av dessa instrument med leveransbar underliggande egendom betraktas varje del i kom­binatio­nen som ett Finansiellt Instru­ment för vilket huvudregeln om minst en Månads innehavstid skall gälla.
Skriv ut Tipsa om den här sidan