Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Följande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande gäller för föreningens medlemsföretag. I fondbolagens förvaltaruppdrag ingår att på andelsägarnas uppdrag företräda fonderna i ägarfrågor i syfte att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk samt till i förekommande fall särskilda kriterier som fastställts för fonden.

Bolagsstyrning handlar om roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och före­tagsledning. Ägarutövande berör främst förhållandet mellan ett företags ägare och dess styrelse och kan definieras som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll. Riktlin­jerna för ägarutövande begränsas till fondbolagens roll och ansvar som ägarrepresen­tanter för fondandelsägarnas.

Revidering av föreningens Riktlinjer för fondbolags ägarutövande

Föreningens Riktlinjer om fondbolagens ägarutövande reviderades den 21 november 2014. Förändringarna gäller från den 1 januari 2015. Förändringarna innebär dels att ett fondbolags principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och styrning bör ingå i bolagets ägarpolicy samt att föreningen rekommenderar att fondbolagen verkar för att bolagen de investerar i sköts hållbart och ansvarsfullt. Dessutom ska fondbolagen verka för att styrelserna i de bolag där man investerar är väl sammansatta vad beträffar kompetens, mångsidighet och jämn könsfördelning.

En majoritet av föreningens medlemmar har undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI). Enligt dessa principer ska fondbolagen bland annat integrera miljö, socialt ansvarstagande och styrning i sitt ägarutövande. Även att redovisa sitt arbete med hållbara investeringar är en del av principerna. Föreningens riktlinjer för fondbolagens ägarutövande avser hela fondverksamheten och riktlinjen riktar sig följaktligen inte enbart mot de fonder som har en särskild inriktning mot hållbara eller ansvarsfulla investeringar. Eftersom majoriteten av föreningens medlemmar i dag engagerar sig för hållbara investeringar på något sätt är det naturligt att även riktlinjen återspeglar denna utveckling.

Svensk kod för bolagsstyrning har varit föremål för revision under en längre tid. Nya regler, vilka träder i kraft den 1 januari 2015, ålägger valberedningarna att motivera sina förslag till styrelse mot bakgrund av kodens krav på jämn könsfördelning. Även i detta avseende är det naturligt att föreningens kod tar hänsyn till förändringarna.

 

Läs hela riktlinjen genom att följa länken till höger.

Skriv ut Tipsa om den här sidan