Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information antagna av Fondbolagens förening vid styrelsemöte den 6 december 2004 samt senast uppdaterade den 29 november 2018.

Nedan beskrivs vissa förändringar i riktlinjen. Läs riktlinjen i sin helhet i den pdf som finns länkad i högerkolumnen.

Fondbranschen har uppdaterat självreglering av hållbarhetsinformation

Fondbolagens förenings styrelse har vid sitt möte den 29 november antagit uppdaterade riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information. Följande ändringar har i och med detta införts i riktlinjerna:
- Informationsstandard för uppföljning av hållbarhetsarbetet läggs till i bilaga 3, ”Standard för hållbarhetsinformation”. 
- Hållbarhetsöversikt på fondbolagsnivå (bilaga 4) tas bort ur riktlinjerna.
- Hänvisningar till de, från och med den 3 januari 2018, upphävda föreskrifterna FFFS 2007:16 ändras på så sätt att riktlinjerna istället hänvisar till de nu gällande FFFS 2017:2. 

Fondbolagens förenings styrelse har vid sitt möte den 29 november 2018 antagit uppdaterade riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information. Följande ändringar har i och med detta införts i riktlinjerna:
- Informationsstandard för uppföljning av hållbarhetsarbetet läggs till i bilaga 3, ”Standard för hållbarhetsinformation”. 
- Hållbarhetsöversikt på fondbolagsnivå (bilaga 4) tas bort ur riktlinjerna.
- Hänvisningar till de, från och med den 3 januari 2018, upphävda föreskrifterna FFFS 2007:16 ändras på så sätt att riktlinjerna istället hänvisar till de nu gällande FFFS 2017:2. 

Fondbranschen har beslutat om självreglering av hållbarhetsinformation

Styrelsen för Fondbolagens förening fattade den 29 november 2017 beslut om en ny standard för fonders hållbarhetsinformation som alla medlemmar i branschföreningen ska följa. Den nya standarden uppfyller de lagkrav på hållbarhetsinformation som kommer att träda i kraft från första januari 2018, och gör det enkelt för fondsparare att få en överblick och jämföra fonders hållbarhetsarbete.

Nya krav och kriterier vid marknadsföring av hållbara investeringar

Riktlinjen om marknadsföring och information har i december 2015 uppdaterats med ett nytt uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring. Bland annat har ett nytt krav på ett offentligt åtagande i förhållande till ett externt organ införts för den som marknadsför sig som hållbar.

I riktlinjen har vidare ett krav på en hållbarhetsöversikt införts. I hållbarhetsöversikten ska fondbolaget beskriva vad man gör på området för hållbara investeringar.

Överenskommelse med Konsumentverket 2015

Under 2015 har vissa uppdateringar gjorts i föreningens överenskommelse med Konsumentverket. Revideringen har inte inte inneburit några ändringar i sak utan avser endast förtydliganden av reklam, profilskapande marknadsföring och när upplysning om faktablad och informationsbroschyr ska ske.

Definition av profilskapande marknadsföring

Riktlinjen innehåller inte någon tydlig definition av profilskapande marknadsföring. Vid profilskapande marknadsföring behöver till exempel inte riskinformation anges. Av riktlinjen kan utläsas att det handlar om marknadsföring utan produktinformation. Frågan har diskuterats av marknadsdomstolen i det så kallade Tanglinfallet (MD 2010:31). I detta fall har domstolen bland annat menat, att om marknadsföringen ger uttryck för ett säljbudskap, innebär det att marknadsföringen inte enbart är profilskapande.

Utifrån domen kan slutsatsen dras att det med profilskapande marknadsföring menas förmedling av information om fondbolaget eller värdepappersbolaget utan att informationen i sig kan uppfattas som en uppmaning att köpa produkter eller tjänster. Hur konsumenten uppfattar marknadsföringen är avgörande för huruvida den kan betraktas som profilskapande. Uttryck som ”köpläge”, ”säljstart” eller ”dags att investera” innebär alla uppmaningar till mottagaren av marknadsföringen att göra en investering i en fond och medför att marknadsföringen inte kan anses vara enbart profilskapande.

För att förtydliga definitionen av profilskapande har en not lagts till i riktlinjen med en kort förklaring.

Rekommendation om informationsspridning och Fondkollen

Kunskap är en förutsättning för förtroende för fondsparande. En utmaning för fondbolagen är att kunskapen i samband med val av och utvärdering av fonder är låg bland allmänheten. Fondbolagens förening har tagit fram Fondkollen.se som innehåller information och hjälpmedel för val av och utvärdering av fonder samt stöd för beräkning av vad sparbelopp, avgifter och avkastning betyder i kronor över tid. Fondbolagen uppmanas i riktlinjen verka för att andelsägarna kan fatta välinformerade beslut om fonder och rekommenderas att för detta ändamål informera kunderna om Fondkollen.se.

Kunskapskrav

Kunskapskraven i riktlinjen om marknadsföring och information har ersatts med en hänvisning till Swedsec:s kunskapskrav. Swedsec licensierar såväl rådgivare som förvaltare och kunskapskraven uppdateras regelbundet. En stor andel av föreningens medlemmar är anslutna till Swedsec och ca 9 500 personer verksamma inom den finansiella sektorn är licensierade. Swedsec:s kunskapskrav är av dessa skäl lämpliga för dem som informerar om fonder. Även andra motsvarande initiativ är lämpliga om det innebär med Swedsec jämförbara kunskapskrav.

Utformning av webbannonser m.m.

Sedan den senaste uppdateringen av riktlinjen har möjligheten att annonsera via internet genom exempelvis webbannonser diskuterats. Riktlinjens krav på riskinformation har ansetts alltför omfattande. En webbannons har ofta ett begränsat tillgängligt utrymme och den av riktlinjen föreskrivna riskinformationen kan vara svår att få in. Föreningen har emellertid, i samråd med Konsumentverket, inte gjort några förändringar i detta avseende.

Den som ändå önskar annonsera via annonser med begränsat utrymme kan undersöka andra möjliga alternativ som mediet erbjuder för att redovisa riskinformationen. Exempelvis kan en webbannons med tre rullande bilder varav en innehåller riskinformation vara ett alternativ. Det är viktigt att informationen finns med i samma annons utan att kunden måste klicka sig vidare för att få den. Det ska även poängteras att det är tillåtet att modifiera riskinformationen så länge texten har samma innebörd.

 

 Läs riktlinjen i pdf som finns länkad i högerkolumnen.

Skriv ut Tipsa om den här sidan