Riktlinjer om egna och närståendes affärer med finansiella instrument och valuta mm

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående. (Fondhandlareföreningens regler för anställdas handel för egen räkning finns att ladda ned till höger.)

Antagna av Fondbolagens förenings styrelse den 11 februari 1998 och har reviderats vid ett flertal tillfällen senast den 30 januari 2014.

Syftet med riktlinjerna

Riktlinjerna utgör en gemensam standard för anställda och uppdragstagare i Fondbolagens Förenings medlemsfö­retag. Riktlinjerna är minimiregler som kan göras mer långtgående av respektive företag. I vissa situatio­ner, som arbetsgivaren kan komma att utforma närmare regler om, kan det t o m råda förbud för anställda med känsliga arbetsuppgifter att för egen räkning handla med t ex aktier i ett visst bolag. Riktlinjerna bygger på och kompletterar bestämmelser i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lagen om han­del med finansiella instrument, och lagen om investeringsfonder med därtill hörande föreskrifter. På vissa punkter går riktlinjerna emellertid längre än lagens och föreskrifternas krav.

________________

Skriv ut Tipsa om den här sidan