Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015.

Detta är en sammanfattning av de senaste revideringarna av Svensk kod för fondbolag.
Läs hela koden i pdf-dokumentet i högerkolumnen.

Syftet med koden

Fondbolagens förenings kod innehåller bestämmelser som går utöver det som anges i lag och andra författningar. Den innebär således en ambitionshöjning jämfört med lagens krav. Syftet med koden är att främja en sund fondverksamhet och värna förtroendet för fondbranschen.

Följ eller förklara

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Föreningens medlemmar ska på ett tydligt sätt ange att de följer koden. Det kan göras t.ex. i årsberättelse eller på hemsidan. I de fall ett bolag har svårigheter att följa koden till alla delar ska bolaget tydligt ange och förklara avvikelserna. Där ”ska-krav” förekommer är avsikten dock att avvikelser inte får ske.

Mer om koden

Vid den senaste revideringen av koden, som skedde i mars 2015, togs bland annat in en bestämmelse för att betona vikten av löpande utvärdering av att fondens målsättning, riskprofil, aktivitetsnivå och avkastning står i överensstämmelse med informationen om fonden. 

Vidare föreskrivs att fondbolag bör ha en process för att fastställa en fonds målgrupp. Fondens risker och distributionsstrategier ska vara lämpliga för målgruppen. 

Andra ändringar i koden gjordes mot bakgrund av ny praxis kring hantering av analyskostnader. I koden föreskrivs efter ändringen att vid val av motparter för utförande order ska hänsyn inte tas till motpartens analyskapacitet. Vidare anges att analyskostnad endast får belasta fonden när analysen höjer kvaliteten på fondförvaltningen och andelsägarna informerats om detta. Det förutsätter att nyttan av analysen bedöms motsvara kostnaden. Kostnaden för analys ska särskiljas från kostnaden för utförande av order.

Ladda ned dokument:

Skriv ut Tipsa om den här sidan