Den svenska fondmarknadens utveckling

När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor. I dag finns cirka 2 500 fonder på den svenska marknaden tillgängliga för svenska sparare. Det bäddar för konkurrens och mångfald.

Därför tjänar Sverige på att bli ett nav för europeisk fondverksamhet 

Fondbolagens verksamhet är en del av blodomloppet i det moderna samhället.
Genom att erbjuda ett enkelt sätt för sparare att placera på de finansiella marknaderna bidrar fonderna till kapitalförsörjningen. Genom aktiv förvaltning fördelas kapital dit det används mest effektivt och gör störst nytta – för hushållen, för företagen och för samhället i stort. Att ha en konkurrenskraftig fondbransch
som väljer att ha sin bas i Sverige är därför något att sträva efter.

Fondbolagens verksamhet är en del av blodomloppet i det moderna samhället.Genom att erbjuda ett enkelt sätt för sparare att placera på de finansiella marknaderna bidrar fonderna till kapitalförsörjningen. Genom aktiv förvaltning fördelas kapital dit det används mest effektivt och gör störst nytta – för hushållen, för företagen och för samhället i stort. Att ha en konkurrenskraftig fondbranschsom väljer att ha sin bas i Sverige är därför något att sträva efter.

Det är positivt att det finns fonder och fondbolag med hemvist i Sverige. Det ger skatteintäkter och kvalificerade arbetstillfällen, inte bara i fondbolagen, utan även inom sektorer som it, backofficetjänster, juridik och förvaringsinstitut. Dessutom är det positivt för spararna med fondbolag som utgör en aktiv del i samhällsutvecklingen och som tar fram lösningar för lokala behov. Vi har därtill ett högt svenskt konsumentskydd. Det är också en fördel för fondbolagen att ha nära till sina kunder. Men länder som Luxemburg och Irland har länge arbetat målmedvetet för att locka till sig fondbranschens aktörer och det är i dag många svenska fondbolag som har erfarenhet av att förlägga delar av sin verksamhet där. Fondbolagens förening vill att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ när fondbolag överväger alternativen.

Såväl svenska hushåll, som företag och offentlig sektor har investeringar i fonder, vilket över tid har visat sig vara en lyckad affär. 

Få nya fonder har svensk hemvist

Den svenska fondmarknaden kännetecknas av ett effektivt konsumentskydd, hög transparens, stor mognad på hållbarhetsområdet, fungerande konkurrens med låga fondavgifter och med en stor andel utländska fonder och fondbolag. De svenska fondspararna rankas samtidigt högst i världen när det gäller finansiell förståelse, enligt sammanställningar av Standard & Poor’s.

Fortfarande står de svenska fonderna för uppskattningsvis 80 procent av den svenska fondförmögenheten, men den kraftiga ökningen av antalet fonder under 2000-talet består i princip uteslutande av utlandsregistrerade fonder. Svenska sparare har en vana att investera i utländska fonder, men svenska fonder säljs inte i motsvarande grad utomlands. De Sverigeregistrerade fonderna utgör endast 2,1 procent av den totala fondförmögenheten i Europa.

Antalet svenska fondbolag har minskat

Antalet fondbolag på den svenska marknaden har också totalt sett ökat under de senaste tio åren. Ökningen beror dock på att utländska fondbolag tillkommit, medan antalet svenska fondbolag minskat. Trösklarna för nya fondbolag har höjts kraftigt, till stor del beroende på en växande regelbörda som drabbar mindre fondbolag hårdare.

En etablerad fondbransch där fondbolagen och fonderna i större utsträckning ser fördelar med att ha sin bas i Sverige skulle bidra till en ännu mer effektiv marknad där såväl konsumenterna som sysselsättning och skatteintäkter gynnas.

Goda långsiktiga förutsättningar för tillväxt, en effektiv tillsyn med ett effektivt regelverk, ett konkurrenskraftigt och förutsägbart skattesystem, tillgång till kvalificerad arbetskraft, ett brett utbud av kringtjänster, effektiva kommunikationer och internationellt konkurrenskraftig utbildning är några faktorer som spelar in för att lyckas med detta.

God sed och självreglering främjar en sund bransch

Svensk kod för fondbolag innehåller bestämmelser som går utöver vad som anges i lag och andra författningar. Den innebär alltså en ambitionshöjning jämfört med lagens krav. Syftet är att utgöra god sed, att främja en sund fondverksamhet och att värna om förtroendet för fondbranschen.

Syftet med Koden är att samla de överbryggande principer som ska prägla en sund fondverksamhet i Sverige. Koden, tillsammans med föreningens riktlinjer, kompletterar lagstiftning och andra regler, genom att ange en norm för svensk fondverksamhet. Medlemsbolag i Fondbolagens förening ska på ett tydligt sätt uttala att de följer koden och ge en förklaring till eventuella avvikelser och redovisa hur man gjort i stället.

Sverige har bland de lägsta fondavgifterna i Europa

Jämfört med andra länder i Europa ligger de Sverigeregistrerade fondernas årliga avgift på en mycket konkurrenskraftig nivå.

Aktiefonder i Europa, årlig avgift (kapitalviktad) %

Källa: "European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage" 2016, Morningstar

Läs vidare:

Mer fakta: Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande

Mer fakta: Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle

Mer fakta: UCITS-fondernas historia

Skriv ut Tipsa om den här sidan