Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle

Fonder är viktiga för privatekonomin och ger spararna del av den globala tillväxten. Samtidigt bidrar sparandet till att finansiera företags investeringar och till den samhällsekonomiska tillväxten.

Ett enkelt sätt att spara

För många är fonder idag en självklar ingrediens i sparandet på lite längre sikt – till bufferten, resan, boendet, pensionen och kanske en startplåt för barnen. Fonder passar bra för regelbundet sparande, även i liten skala, och för alla som inte har tid och möjlighet att sätta sig in i aktiemarknadens utveckling. Detta är nog en del av förklaringen till varför fonder har blivit en så populär sparform.

Att investera i en fond ger riskspridning, på olika sätt och i olika hög grad beroende på vilken fond man väljer. En aktiefond ska till exempel placera i minst 16 olika aktier. Det är enkelt att ta del av både svenska och utländska placeringar. Över tid kan fonder ge bättre avkastning än ett sparkonto, och innebära mindre risk än enskilda aktier. Att ha ett eget sparkapital ger både trygghet och frihet att kunna möta såväl väntade som oväntade utgifter.

Med bara ett par hundralappar i månaden kan fondspararen få del av utvecklingen i världen och sparandet kan växa till sig med tiden. Månadssparande i fonder är en bra sparform för att bygga upp en buffert. Riskspridningen ökar genom att insättningar görs vid olika tidpunkter.

Fondförvaltarna måste enligt lag utgå från fondspararnas intressen, och fondbolagen sköter administrationen så att spararen inte själv behöver hålla ordning på ingångsvärden, kapitalvinster eller -förluster. Fondbolagen lämnar också uppgifter till Skatteverket.

Välfärd för hushållen

Fonder har varit en naturlig del av hushållens privata sparande sedan mitten av 1980-talet när allemansfonderna lanserades. Allemansfonderna har bidragit till att ge hundratusentals människor runt om i Sverige del av tillväxten på aktiemarknaderna. Idag bidrar fonder till att trygga den framtida försörjningen efter pensionen och är en naturlig byggsten i pensionssystemets alla delar. Under lång tid har fondbranschen varit med och skapat välfärd för hushållen i Sverige.

Allemansfond

Genom att skapa möjligheter för hushåll att på ett enkelt sätt få tillträde till aktier och obligationer kan man säga att ett utbrett fondsparande bidrar till en slags demokratisering av de finansiella marknaderna. Sparkapitalet i fonderna ger i sin tur staten och företagen möjlighet att göra investeringar som är en förutsättning för tillväxt och välfärd i samhället. Fonder som investerar i svenska värdepapper bidrar till tillväxt i Sverige. Genom att spara i fonder som placerar på andra marknader kan vi både få del av, och bidra till tillväxt i andra länder. Fonder kan genom långsiktigt aktivt förvaltning och aktiv ägarstyrning bidra till en hållbar och ansvarsfull utveckling.

Fondernas andel av hushållens finansiella förmögenhet, inklusive sparande till pensionen, uppgick 1980 till mindre än 1 procent. Därefter har andelen stigit kraftigt, och svarade 2017 för 24 procent.

Svenska folkets finansiella tillgångar har ökat kraftigt. Framför allt beror det på att aktier och fonder har ökat i värde. 1980 uppgick de svenska hushållens finansiella tillgångar till ca 350 miljarder kronor. 2017 hade den summan ökat 38 gånger till 13 400 miljarder kronor, eller 1,3 miljoner kronor per person.

Hushållens sparande

Fondsparande ger samhällstillväxt

Fondsparandet är en grundbult i såväl företagens som statens finansiering. Det möjliggör satsningar på innovation och utveckling, vilket bidrar till arbetstillfällen och tillväxt.

Företag behöver kapital för att kunna utvecklas och växa. De ger ut aktier eller företagsobligationer som fondspararna kan investera i. Bolagen kan använda kapitalet till att utveckla nya produkter och tjänster, vilket skapar arbetstillfällen och välfärd i samhället.

Fondernas ägarandel av aktierna noterade på den svenska börsen har fördubblats under de senaste 25 åren, från 6 till 12 procent. Det innebär att var åttonde svensk börskrona ägs av fondspararna. Andelen blir ännu högre om utländska fondbolags ägande räknas in. Fondspararna är därmed en av de största ägargrupperna på börsen.

Som ägare kan fondbolagen bidra till företagens utveckling. Aktiv ägarstyrning är en del i att skapa bästa möjliga avkastning till spararna utifrån fondens placeringsinriktning, risk och hållbarhetsprofil. Ägarstyrning kan handla om påverkan och dialog i hållbarhetsfrågor, eller att delta i valberedningar för att få till en väl sammansatt styrelse.

Inom ramen för den europeiska kapitalmarknadsunionen, CMU, pågår ett arbete för att ta fram en övergripande europeisk strategi för en hållbar ekonomi. Man tittar på hur det finansiella systemet kan finansiera tillväxt på ett sätt som är hållbart. Här är fondbranschen en viktig aktör.

Fonder bygger våra pensioner

Fonder bidrar till att trygga den framtida försörjningen efter pensionen. Idag finns fonder som alternativ i pensionssystemets samtliga delar: i den allmänna pensionen via premiepensionen, i tjänstepensionen och vid privat pensionssparande. Under 2000-talet har den absoluta merparten av nysparandet i fonder gått till pensions- och försäkringsanknutet sparande.

Pensionssparande

När en allt större del av befolkningen utgörs av äldre ställs stora krav på pensionssystemet som ska försörja allt fler. Fonder som sparform lämpar sig särskilt väl för långsiktigt sparande i premiebaserade pensionssystem. Anledningen är att placeringsinriktning och risknivå enkelt kan anpassas utifrån individuella önskemål och behov.

Fondsparandet ger en möjlighet att ta del av den riskpremie på aktiemarknaden som bidrar till en långsiktigt högre tillväxt. Pensionssparandets andel av fondförmögenheten har som en följd ökat från ungefär en fjärdedel år 2000 till över hälften 2017.

Premiepensionssystemet infördes i bred politisk enighet på 1990-talet och målet var att ge spararna tre fördelar: bättre avkastning, möjlighet till riskspridning och rätt att fatta egna beslut. Fonderna i premiepensionssystemet har stora rabatter motsvarande i genomsnitt två tredjedelar av de ordinarie avgifterna.

Värdeutvecklingen för premiepensionen har sedan start varit dubbelt så hög som utvecklingen för inkomstpensionen. För dem som inte velat utnyttja rätten att välja har pensionspengarna stannat i ett förvalsalternativ som gett god avkastning. Fondbolagens förening tycker naturligtvis att det är viktigt med hög kvalitet på fonderna och ett starkt konsumentskydd i premiepensionssystemet.

Pensionssparande och fondförmögenheten

Läs vidare:

Mer fakta: Den svenska fondmarknadens utveckling

Mer fakta: Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande

Mer fakta: UCITS-fondernas historia

Skriv ut Tipsa om den här sidan