God sed och regelverk för en fungerande konkurrens

God sed och självreglering främjar en sund bransch. Samtidigt är det viktigt med ett regelverk som bidrar till högt konsumentskydd och som möjliggör konsumentrörlighet.

God sed och regelverk för en fungerande konkurrens

God sed och självreglering främjar
en sund bransch

Svensk kod för fondbolag innehåller bestämmelser som går utöver vad som anges i lag och andra författningar. Den innebär alltså en ambitionshöjning jämfört med lagens krav. Syftet är att utgöra god sed och att främja en sund fondverksamhet och värna om förtroendet för fondbranschen.

Syftet med Svensk kod för fondbolag är att samla de överbryggande principer som ska prägla en sund fondverksamhet i Sverige. Koden, tillsammans med föreningens riktlinjer, kompletterar lagstiftning och andra regler, genom att ange en norm för svensk fondverksamhet. medlemsbolag i Fondbolagens förening ska på ett tydligt sätt uttala att de följer koden och ge en förklaring till eventuella avvikelser och redovisa hur man gjort i stället.

Föreningen har även tagit fram vägledningar som fungerar som ett komplement och hjälp för medlemsbolagen vid tillämpningen av reglerna.

Två lagar reglerar svensk fondverksamhet

EU:s regler om konsumentfonder finns i lagen om värdepappersfonder och bygger på EU-direktivet UCITS. Värdepappersfonder är den vanligaste fondtypen i Sverige. De är föremål för omfattande reglering i syfte att utgöra ett tillförlitligt investeringsalternativ för konsumenter. Endast fondbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen får förvalta värdepappersfonder.

Förvaltare av alla fonder som inte är värdepappersfonder regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förvaltarna följer liknande regler som fondbolagen, men de flesta fonderna omfattas inte av motsvarande konsumentskydd. Därför får de endast säljas till konsumenter under vissa förutsättningar. Fondverksamheten regleras också av Finansinspektionens föreskrifter och direktverkande EU-regler.

Nationell särreglering bör undvikas

I dag finns bara ett fåtal regler i svensk fondlagstiftning som är framtagna på nationell nivå. Utrymmet för nationell reglering blir också allt mindre genom den detaljreglering som tas fram i EU. Föreningen menar att det är viktigt för att åstadkomma jämna konkurrensvillkor att ändamålsenliga regler tas fram på EU-nivå och att nationell särreglering undviks.

EU:s fondlagstiftning har haft stor betydelse för konkurrensen på fondmark­naden och i dag finns ett mycket stort antal utländska fonder till försäljning i Sverige. Svenska fonder säljs dock inte i motsvarande grad utomlands. Föreningen arbetar för att det ska finnas goda förutsättningar för att driva fondverksamhet i Sverige såväl som att konkurrera internationellt. Detta förutsätter jämna konkurrensvillkor. Läs mer om beslutsprocessen i EU och möjligheterna att påverka.

Fondbolagens förening har regelbundna kontakter med svenska politiker, departement och myndigheter. Medlemskapet i den europeiska samarbetsorganisationen Efama är en god plattform för föreningens arbete med fondlagstiftningen inom EU.

Läs vidare:

Viktigt att värna om konkurrensen

"Konkurrens är kundens bästa vän", intervju med Fondbolagens förenings chefsjurist

En av Fondbolagens förenings viktigaste uppgifter är att verka för transparens och jämförbarhet för fonder

Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring

Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, är en fristående nämnd som har till uppgift att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring följer de marknadsföringsregler som gäller, bland annat föreningens riktlinjer om marknadsföring och information. Såväl enskilda personer som företag och myndigheter med flera kan anmäla ärenden om fondbolags marknadsföring till nämnden. Nämnden kan också på eget initiativ uttala sig i principfrågor.

Skriv ut Tipsa om den här sidan