Aktivt ägarutövande och hållbara investeringar

Sverige har en stor och viktig fondmarknad. Att förvalta spararnas pengar är ett förtroendeuppdrag och ägaransvaret är långtgående.

Fondbolagens förenings medlemsbolag är starkt engagerade i hållbarhetsfrågorna. Ca tre av fyra ordinarie medlemsbolag har direkt eller genom koncerntillhörighet skrivit under FN-initiativet PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att mer än 90 procent av det förvaltade kapital som föreningen representerar förvaltas i enlighet med PRI:s principer.

Fondbolagens förening var 2012 en av de första som beviljade status som Network Supporter till PRI. Därigenom har föreningen åtagit sig att verka för att sprida PRI:s principer.

Den svenska fondbranschen har enats om rapportering av koldioxidavtryck

I maj 2016 tog Fondbolagens förening fram en vägledning för samordnad redovisning av koldioxidavtrycket för fonders innehav.

Läs mer om det här.

Standard för fonders hållbarhetsinformation hjälper spararna att jämföra fondernas hållbarhetsarbete

Från 1 januari 2018 börjar ny lagstiftning att gälla som innebär att fonders informationsbroschyr och årsberättelse ska innehålla hållbarhetsinformation. Lagkravet gäller för svenska värdepappersfonder, oavsett om de förvaltas av svenskt eller utländskt fondbolag. Kravet gäller också för svenska och utländska alternativa investeringsfonder (AIF:er) som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige. Varje fond ska lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.


Finansinspektionen har beslutat att inte utnyttja sitt bemyndigande att ta fram föreskrifter om hur hållbarhetsinformation för fonder ska presenteras utan vill hellre se en självreglering på området. Fondbolagens förening har arbetat fram en branschstandard för att underlätta för fondbolagen att uppfylla lagkraven på ett sätt som ger spararna möjlighet att jämföra och utvärdera fondernas hållbarhetsarbete.

Fondbolagens förening har arbetat fram en branschstandard för att underlätta för fondbolagen att uppfylla lagkraven på ett sätt som ger spararna möjlighet att jämföra och utvärdera fondernas hållbarhetsarbete.Fondbolagens förening har valt att integrera de nya hållbarhetsriktlinjerna i de ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information” som föreningens medlemmar har åtagit sig att följa. I riktlinjerna används etablerade hållbarhetsbegrepp som avspeglar investerarnas perspektiv. Fonderna ska redovisa om de beaktar miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter.

Fondbolagen tar ägaransvar å spararnas vägnar

En viktig del i fondbolagens förvaltaransvar är att företräda spararna i ägarfrågor. Ägarrollen ska utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär att sträva efter bästa möjliga avkastning med hänsyn till fondens placeringsinriktning och risk, samt i förekommande fall även till särskilda kriterier som fastställts för fonden.

I ägarutövandet är valberedningsarbetet, med tillsättning av styrelse och ledamöter, en viktig del. Att nyttja rösträtten i bolag där fonderna är stora aktieägare är ett annat sätt att påverka i sin roll som ägare. Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Som stora ägare har fondbolagen dessutom en möjlighet att påverka genom dialog med bolagen. På dessa vis bidrar fondbranschen till en långsiktigt sund utveckling av de bolag som fonderna investerar i och av de finansiella marknaderna.

FAKTA

Alla fondbolag ska enligt Fondbolagens förenings ”Svensk kod för fondbolag” och riktlinjer för fondbolagens ägarutövande upprätta en ägarpolicy. Fondbolaget ska även verka för att bolagen som fonden investerar i uppfyller kraven i ”Svensk kod för bolagsstyrning”.

Hållbarhet en förlängning av ägaransvaret

Fondbranschen kan, genom att som ägare verka för att de företag man investerar i tar hållbarhetshänsyn, vara med och bidra till en hållbar utveckling.

Hållbara och ansvarsfulla investeringar innebär att verka för att de företag som fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet och redovisar sitt arbete för miljö, samhällsansvar och styrning (ESG). Det skapar förutsättningar för en bättre riskhantering i förvaltningen och kan ge möjlighet till långsiktigt god avkastning.

Varje fondbolag tar ställning till hur det egna hållbarhetsarbetet ska bedrivas i praktiken som en del i en fungerande konkurrens. Utvecklingen har gått från fonder som utesluter vissa branscher, till en större fokusering på att välja in bolag som kan anses vara förebilder, eller att som aktiv ägare påverka bolag i önskad riktning. Fonder som tar särskilda hållbarhetshänsyn och där hållbarhet styr investeringsbeslut tar ett utökat ansvar, exempelvis för miljö.

Det är viktigt att underlätta för spararna genom att tydligt informera om hur hållbarhetsarbetet bedrivs.

Fondbolagens förenings uppgift är att verka för ökad kunskap samt god konsumentinformation, transparens och jämförbarhet. 

Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF

Föreningen är initiativtagare till att Etiska nämnden för fondmarknadsföring tagit fram ett uttalande om vad som ska gälla vid marknadsföring av fonder som hållbara. Detta uppdaterades 2015.

Hållbarhetsprofilen - ett informationsblad om hållbarhetsarbetet i fonderna

Fondbolagens förening är medlem i Swesif, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesifs målsättning är att höja kunskapen om hållbara och ansvarsfulla investeringar bland investerare, och att verka för att detta förhållningssätt blir allmänt vedertaget.

Swesif står bakom Hållbarhetsprofilen, ett informationsblad där förvaltaren beskriver om och hur fonden agerar för att investera hållbart. Med den ges spararna möjlighet att jämföra fonder och på så vis göra ett aktivt val om hållbarhet när de sparar. Hållbarhetsprofilen följer den hållbarhetsstandard som Fondbolagens förening har beslutat om. Hållbarhetsprofilerna för olika fonder finns samlade på sajten Hallbarhetsprofilen.se

Stöttar aktivt PRI

I april 2012 beviljades Fondbolagens förening status som så kallad ”Network Supporter” för FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investments. Det innebär bland annat att föreningen verkar för att föra ut budskapet om PRI:s principer.

Endast icke vinstdrivande, medlemsbaserade branschorganisationer och liknande kan beviljas att bli Network Supporter. Fler än två tredjedelar av Fondbolagens förenings medlemsbolag har skrivit under PRI:s principer via det egna bolaget eller via koncerntillhörighet.

PRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Grunden för arbetet ligger i sex icke bindande principer som sammanfattar vad som förväntas av de undertecknande företagen. Principerna finns listade längst ned på den här sidan.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Fondbolagens förening är också en av huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Om urvalskriterier för ansvarsfulla investeringar

Förutom negativa urvalskriterier – att fonden undviker att investera i företag som sysslar med exempelvis alkohol, vapen eller tobak – blir det allt vanligare med fonder som placerar utifrån positiva urvalskriterier, i företag som i sin produktion tar särskilda etiska, miljömässiga, sociala eller andra liknande hänsyn.

Det kan också vara så att en fond utifrån dessa kriterier aktivt försöker påverka bolagen i önskad ansvarsfull riktning, genom att till exempel delta och agera vid bolagsstämmor eller att söka dialog direkt med företagsledningar och ägare.

Mer om etik och fonder

Ansvarsfulla investeringar är dock inte någonting som är förbehållet den grupp som säljer specifika hållbarhetsfonder. Det är en bärande princip för alla fondbolag att agera på ett etiskt godtagbart sätt. Etiska ställningstaganden ingår i all fondverksamhet och är absolut nödvändig för att skapa och upprätthålla förtroendet för fondmarknaden. Även lagstiftaren förväntar sig av fondbolagen att dessa ska agera hederligt, rättvist och professionellt.

PRI:s sex principer
för ansvarsfulla investeringar

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Skriv ut Tipsa om den här sidan