Fondsparande efter kategori

Fondbolagens förenings medlemsföretag rapporterar kvartalsvis statistik över nysparande och förmögenhet fördelat på sparkategorier. Denna statistik publiceras cirka en månad efter varje kvartalsskifte.

Längre ned på denna sida hittar du Excel-filer med aktuell statistik och Word-filer med kvartalsrapporter. Äldre statistik hittar du i arkivet.

Undersökningens omfattning

Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige av fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens förening. Både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder ingår. För sparande till premiepensionen ingår även Sjunde AP-fonden och från och med 2006 ingår allt sparande i till premiepensionen, även från fondbolag som inte är medlemmar i föreningen. Återinvesterad utdelning ingår inte i nettosparandet från och med 2006. Uppgifterna redovisar nettosparandet och fondförmögenheten uppdelat på fondtyp och (spar-)kategori.

Avvikelser jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

Redovisningen är uppdelad på följande kategorier:

Hushållens direktsparande:
Direktsparande i fonder av privatpersoner.

Fondsparande på investeringssparkonton (ISK)
Privatpersoners fondsparande på investeringssparkonton[1] enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto. (Särredovisas fr.o.m. 2014, tidigare under Hushållens direktsparande.)

Individuellt pensionssparande (IPS):
Privatpersoners individuella pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Fondförsäkring:
Svenska finansiella företags placeringar som är livförsäkringsanknutna enligt lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder. I fondförsäkring ingår privat pensionssparande, tjänstepension samt kapitalförsäkring.

Premiepensionssparande:
Privatpersonerns innehav av fondandelar till premiepensionen, enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Förvaltarregistrerade fondandelar
Här ingår sparande där fondandelarna är registrerade hos banker, värdepappersbolag samt finansiella serviceföretag[2]. Dessa antas vara förvaltarregistrerade. (Särredovisas fr.o.m. 2014, tidigare under Svenska företag.)

Hushållens ideella organisationer:
Icke vinstdrivande organisationer som inte är marknadsproducenter och som betjänar hushållssektorn med syfte att tillvarata hushållens intressen eller bedriver humanitär verksamhet. Hit räknas bl a politiska partier, arbetstagar- och yrkesorganisationer, Svenska kyrkan, frikyrkor och idrottsföreningar.

Svenska företag:
Såväl finansiella som icke-finansiella företag ingår. Här ingår även bl a bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, bostadsstiftelser, statliga bolag och affärsverk. (Banker, värdepappersbolag samt finansiella serviceföretag redovisas under förvaltarregistrerade andelar fr.o.m. 2014)

Övriga sektorer:
Här ingår socialförsäkringssektorn, kommuner, landsting och intresseorganisationer och andra institutioner som kontrolleras av kommuner. Vidare ingår svenska innehavare som inte kan hänföras till någon av de ovan angivna kategorierna samt i utlandet bosatta personer eller belägna företag som har ekonomiska relationer till Sverige.


[1] Observera att detta enbart gäller i de fall fondbolag och ISK-institut ingår i samma koncern. Övriga fondbolag har det finansiella företaget som erbjuder ISK som motpart och vet därmed inte vilken typ av sparande det gäller. Detta sparande hamnar därmed under kategorin ”förvaltarregistrerade fondandelar” liksom annat förvaltarregistrerat fondsparande.

[2] Observera att detta gäller i de fall fondbolag och bank inte ingår i samma koncern. Om de ingår i samma koncern kan oftast fondandelarna fördelas ut på samtliga kategorier.

Statistik Fondsparande och fondförmögenhet efter kategori (se också arkivet)

Skriv ut Tipsa om den här sidan